Roklubben fornekter kunnskap og sprer falsk argumentasjon

TRENING: Flere solide fagmiljøer har sterkt advart mot roing på Borrevannet, skriver Naturvernforbundet.

TRENING: Flere solide fagmiljøer har sterkt advart mot roing på Borrevannet, skriver Naturvernforbundet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I Gjengangeren mandag 9. januar 2017 svarer Hans Due på vårt innlegg om Borrevannet og respekten for naturen. Innlegget er så usaklig at det ikke fortjener tilsvar og er dessverre bare egnet til å skade idrettens omdømme.

DEL

MeningerDues innlegg bekrefter vårt hovedpoeng som vi gjerne gjentar: Roklubben fornekter kunnskap og sprer systematisk det inntrykk at roing og gode livsvilkår for et svært stort antall fuglearter er uproblematisk. Det er en falsk argumentasjon som ikke lar seg dokumentere.

Due hevder uten faglig dokumentasjon, men med henvisning til Sorø Sø i Danmark at rosporten og fuglelivet kan leve helt fint side om side. Dette er en sammenligning som ikke er relevant og holdbar. Norsk Ornitologisk Forening påpekte for to år siden at antall påviste fulgearter ved Sorø Sø er under halvparten av Borrevannets 258 påviste arter. Individtettheten er også langt lavere i Sorø Sø enn i Borrevannet. Det foreligger ingen formelle vern av Sorø Sø.

Les Dues leserinnlegg her: Respekten for naturen

Flere solide fagmiljøer har sterkt advart mot roing på Borrevannet. I tillegg har både fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet ut fra faglige grunner besluttet at man ikke skal gjøre unntak fra vernebestemmelsene. Norsk Ornitologisk Forening understreker blant annet i sin høringsuttalelse i 2015: Organisert roing i Borrevannet vil kunne bidra til at områdets verneverdier blir redusert på sikt, da våtmarksfugler vil bli fortrengt på grunn av den økte forstyrrelsen.

Truede arter og våtmarksfugler berøres direkte av en robane. Foreningen lister deretter opp en rekke fuglearter som er truet og direkte utsatt, herunder fuglearter med rødlistestatus). Foreningen vurderer at det meste av våtmarksfugler i nordenden av Borrevannet vil bli fortrengt som en konsekvens av roing. En organisert robane vil medføre en reell omdisponering av deler av verneområdet.

Naturvernforbundet anser det som en svært dårlig løsning at Borrevannet med sine nasjonale og internasjonale verdier skal få en organisert aktivitet som er i permanent konflikt med verneverdiene. Borrevannets verdier er så unike at området bør få status som Ramsarområde, altså et enda sterkere vern – og ikke en uthuling av vernebestemmelsen, slik flertallet i kommunestyret ber om.

Det er i så måte grunn til å minne både roklubben og kommunestyret om at det til grunn for etableringen av «Borrevannet naturreservat» i 1981 forelå et bredt og grundig faglig grunnlag. Borrevannets nasjonale og internasjonale verdi er dokumentert både her og i et svært omfattende faglig dokument som finnes i Rapportsystemet for fugler i Artsobservasjoner. Det er dette faglige grunnlaget som nå fornektes.

Det er selvsagt vanskelig å dokumentere en målbar effekt av roing for det mangfoldige fuglelivet ved Borrevannet. Vi vet at mange arter er meget utsatt og at endringer i livsvilkår og aktivitet for fugler kan ha negative konsekvenser. Derfor er det all grunn til at man nettopp ikke gir klarsignal for aktivitet som medfører risiko. Generelt vet vi at naturens mangfold både nasjonalt og globalt er betydelig redusert i senere år, i stor grad som følge av menneskelig aktivitet og arealbruk.

Som vi har påpekt vil det være helt i strid med loven om naturmangfold og den nylig behandlede stortingsmeldingen om naturmangfold dersom det åpnes for roing på Borrevannet. Det er sjelden man har en så god begrunnelse og så god dokumentasjon for å si nei til aktivitet i naturen som i dette tilfellet.

Vi kan for vår del bare beklage at roklubben opplever en presset situasjon på Indre Havn. Det er et ansvar som ligger hos kommunestyret – ikke Naturvernforbundet. Etter vår vurdering bør det være mulig å finne frem til avbøtende tiltak, eventuelt vurdere alternative løsninger som for roklubben vil være bedre enn Borrevannet.

Ragnhild Trosby og Dag N. Kristoffersen, Naturvernforbundet i Horten

Artikkeltags