Det pågår diskusjoner om helsetilbudet til eldre i Horten. Senest har vår diakon Anne Karine Jordsmyr uttrykt en bekymring. Det er viktig med denne typen diskusjoner. Det bidrar til at vi får frem hva som fungerer bra og hva som ikke er bra nok i tjenestetilbudet vårt.

Selv om mye fungerer bra er det også åpenbart at ikke alle er fornøyde med helsetilbudet.

I det siste har det kommet frem frustrasjon over at ikke alle som ønsker det får sykehjemsplass. Når den typen frustrasjon kommer til uttrykk må vi alltid se på ting på nytt. I det første møtet etter påsken vil derfor våre fagfolk orientere politikerne om tjenestetilbudet. Flere av oss politikere har også kontakt med både pårørende og tjenestemottakere. Vi vil lytte til ulike innspill.

Politisk vil det bli diskutert om rammene til helsesektoren er på riktig nivå, eller om de må økes. En styrking bør eventuelt skje gjennom at vi gradvis øker rammene i de årlige budsjettvedtakene. Som arbeidsgiver for kommunalt ansatte føler jeg også et behov for å forsvare alle de som jobber innen helseområdet. Enkelte beskrivelser på sosiale medier har vært lite hyggelige. Jeg har stor respekt for at det er ulike syn på prioriteringene som blir gjort, men min opplevelse er at alle innen helseområdet - både assistenter, fagarbeidere, sykepleiere, saksbehandlere, helsesjef og andre - gjør sitt ytterste for å få mest mulig ut av hver helsekrone.

Realistisk sett kommer vi neppe dit at vi kan innfri alle ønsker, men gjennom godt samarbeid mellom politiske partier, administrasjonen, fagfolk, pårørende og brukere av tjenestene skal vi stadig kunne bli bedre.