Vold og overgrep mot eldre er alvorlige folkehelse – og menneskerettighetsproblem. Ofte er det et usynlig problem. Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold, men i mange tilfeller også trusler om vold eller psykisk vold.

En norsk studie om vold mot eldre fra 2019 viste at mellom fem og sju prosent hadde voldserfaring det siste året, og at utøver var i nær relasjon i ni av ti tilfeller. Åstedet var ofte offerets eget hjem. Det var klar sammenheng mellom utsatthet for vold, helse og funksjonsnivå.

Internasjonale studier viser at voldsforskning i mindre grad har inkludert personer over 55 år og som følge av dette er det færre målrettede tiltak og få handlingsplaner rettet særlig mot den eldre befolkningen som er utsatt for vold. Utsatte eldre og deres pårørende har ofte vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud. Derfor er den nasjonale kontakttelefon «Vern for eldre» opprettet.

Kristelig Folkepartis Kvinner ser det som viktig å systematisk styrke forebygging av vold og overgrep mot eldre. Forskningsmidler må prioriteres til dette slik at vi kan utvikle målrettede tiltak overfor en spesielt sårbar gruppe. Underveis må vi sørge for at tiltak som finnes fungerer best mulig.

Kontakttelefonen «Vern for eldre» må gjøres godt kjent i hele samfunnet. Spesielt viktig er det at eldre, pårørende, ansatte innen eldreomsorgen og andre som gjennom arbeidsoppgaver eller annet samfunnsengasjement naturlig har kontakt med eldre, er godt kjent med telefonen.

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep kan ringe, men også pårørende og andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan ringe kontakttelefonen.