Administrasjonen i Horten kommune har lagt fram en uakseptabel økonomi og handlingsplan for de neste fire årene, som vil måtte svekke det kommunale tjenestetilbudet, eller som kommunedirektøren selv sier det i sin innledning: «I forslaget til økonomi- og handlingsplan ligger det inne kraftige tiltak for å redusere tjenester i kommunen. Tiltakene handler i stor grad om å redusere ansatte og folkevalgte til det som er omtalt som lovens minimum, eller vedtatte bemannings-normer (….) Med så krevende økonomiske utfordringer som kommunen nå står overfor, er det ikke mulig å unngå forslag om kutt i tjenesteproduksjonen. Det er heller ikke tvil om at innbyggerne vil merke en rekke endringer og bortfall av noen tjenestetilbud.»

Rødt vil i sitt forslag til budsjett og økonomiplan foreslå å fjerne følgende uakseptable kutt:

  1. Rødt sier nei til forslaget om å bygge ned kapasiteten ved Åsgårdstrand sykehjem i løpet av 2023 og 24, for siden å legge ned sykehjemmet i løpet av 2025 og 26.
  2. Administrasjonen foreslår ikke å bygge allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand i økonomiplanperioden. Administrasjonen foreslår å bygge ny barnehage i Lønneveien. Administrasjonen foreslår ikke å bygge allaktivitetshus. Rødt foreslår å bygge allaktivitetshus og barnehage og setter av 10 millioner til videre utredning og regulering i 2023. Rødt foreslår å bygge i tråd med alternativ 1b, som er foreslått av Åsgårdstrand Idrettsforening og Rødt foreslår at det utarbeides en intensjonsavtale mellom kommunen og idretts- og velforeningen, for slik å følge opp slikt vedtak.
  3. Agenda Kaupang sier i sine underliggende analyser at «Horten kommune har god kapasitet på sine skoler, siden det er stor skoletetthet. I forbindelse med at elevtallet faller over tid bør det i økonomiplanperioden legges fram en politisk sak hvor det vurderes å nedlegge en skole og fortette på andre skoler. Det kan være et alternativ å flytte kretsgrensene på barne- skolene slik at elevene på Lillås kan gå på Sentrum og Nordskogen.» Rødt sier nei til nedlegging av LIllås skole.
  4. Administrasjonen foreslår å legge ned barnehagen på KJV fra høsten 2023. Administrasjonen skriver i «Budsjettpremisser og utvikling i planperioden»: «Nedleggelsen medfører en mangel på barnehageplasser i sentrum. Her bor det mange familier med barn og noen av disse har utfordringer med transport. Det kan bety at disse barna, hvorav mange er minoritets-språklige, ikke kommer til å benytte seg av barnehagetilbudet.» Rødt sier nei til nedleggelsen av barnehagen på KJV.
  5. Administrasjonen skriver; «Iverksettelse av barnebolig er forskjøvet til 2024». Rødt foreslår at barneboligen etableres i 2024.
  6. Administrasjonen foreslår også i år en lang rekke uakseptable kutt i helse, barnehage, barnevern, skole og kultur. Rødt foreslår å oppheve slike kutt.
  7. Rødt vil innføre en ordning med gratis trygghetsalarm for personer med svært lav inntekt.
  8. Administrasjonen foreslår å kutte i antall lærlinger og redusere hovedverneombudet til kun halv stilling. Rødt går imot kutt i antall lærlinger og foreslår hovedverneombud i hel stilling.
  9. Rødt går imot forslaget om å redusere antall politikere fra og med høsten 2023, men foreslår å halvere møtegodtgjørelsen.
  10. Rødt vil utrede muligheten for en mer kostnadseffektiv administrasjon, herunder også utrede et mulig kommunalt lønnstak på 750.000 i brutto, årlig inntekt.