Nå er vi inne i vår tids store oppgave: Hvordan skal vi i løpet av 2020-tallet halvere klimagass-utslippene og stanse ødeleggelsen av naturmangfoldet, og samtidig skape nye arbeidsplasser og verdier etter hvert som fossilalderen må fases ut?

Utfordringen er formidabel. All verdiskapning er til syvende og sist basert på naturressurser - men for å sikre verdiskapning over tid, må vi ta bedre hensyn til naturen enn vi har gjort til nå. Vi må erkjenne at klima- og miljøkrisen henger sammen, og må løses sammen. Klimaendringene legger et kraftig press på natur og artsmangfold, samtidig som ødelagte økosystemer og kriser i naturmiljøet forsterker global oppvarming.

Gjennom historien har Norge fått store inntekter fra eksport av råvarer som fisk, trelast og mineraler. Det siste halve århundre har olje og gass gitt oss betydelige inntekter, men petroleumsindustrien må nedskaleres. Dette skaper et stort behov for ny sysselsetting og nye former for verdiskaping. Vi trenger en målrettet nasjonal, regional og lokal satsing på bioøkonomi, dvs. en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter.

Det er ingen enkeltproduksjon eller industri som kan erstatte de inntektene Norge har fått fra olje og gass fram til nå. Men vi har mye å bygge videre på for å øke verdikjeden betraktelig på de ressursene vi allerede har, ikke minst har vi kunnskap og erfaring som gjør at vi kan produsere smartere.

Skal vi lykkes med et grønt taktskifte – der økt miljømessig bærekraft blir en hovedstrategi for økonomisk utvikling - trenger vi mye mer kunnskap om naturen og hvordan vi kan skape verdier i samsvar med naturens egne prosesser. Sammenlignet med mange land, har Norge sterk natur- og miljøfaglig kompetanse både i forvaltning og næringsliv, men vi er fortsatt ikke i mål. Kunnskap om naturverdier kommer til å bli en like viktig forutsetning for økonomisk utvikling i dette århundret, som kunnskap om industrielle prosesser var i det forrige.

Vestfold og Telemark har gode forutsetninger for å kunne bidra til et slikt taktskifte. Økonomien i regionen har vært tuftet på utnyttelsen av naturressurser: Historisk har skogen og havet sikret inntekt for mange, og med utvikling av vannkraften ble regionen en tidlig drivkraft i Norges industrialisering.

I dag er vårt fylke en betydelig leverandør av frukt- og grøntprodukter og har store korn- og skogarealer. Vestfold og Telemark er også landets viktigste frødyrkingsregion. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har viktige kompetansemiljøer i Porsgrunn, Horten og Bø. Utenfor Tønsberg finner vi biogassanlegget Den Magiske Fabrikken og Reklima, en av landets ledende aktører innen sirkulærøkonomien. Vi har med andre ord mange ressurser å bygge videre på!

I forkant av høstens valg oppfordrer vi både velgere og politikere til å «stikke fingeren i jorda»: Tenk langsiktig og still modige spørsmål! Naturen har alltid gitt oss arbeid og inntekter. Nå skal det grønne skiftet sikre både miljøets og menneskenes velferd for framtida.

Anne Kari Heen, Karl Kerner og Bob Gottschal, Grønt taktskifte-ambassadører for Naturviterne i Vestfold og Telemark