Norge er i verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft. Rundt 9 av 10 tilfeller av hudkreft har sammenheng med UV – stråler fra sol og solarier. Forebyggingspotensialet er derfor stort.

26. mai markerte vi Hudkreftdagen. Det er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Hudlegeforeningen og Melanomforeningen. Målet er å øke kjennskapen til faresignaler for melanom slik at flere oppsøker lege, og å øke oppmerksomheten om gode forebyggende solvaner.

Årlig samfunnskostnad knyttet til melanom og annen hudkreft er anslått til 6,5 milliarder kroner. Med stadig flere eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner, må vi forvente at kostnadene øker fremover.

Vestfold og Telemark, har langt flere hudkrefttilfeller enn gjennomsnittet for øvrig i Norge viser tall fra Kreftregisteret 2019. Vi har mange solrike dager i løpet av et år og vi nyter både båtliv, tiden i hagen og turer til fjells. Kunnskap om solbeskyttelse er derfor viktig, men vi mener det trenges et økt samarbeid med kommunene for å snu den økende statistikken.

Tidlig oppdagelse har stor betydning for overlevelse. Kvalitetsregisteret for melanom har sendt bekymringsmelding til flere distrikt i Sørøst-Norge, blant annet Telemark HF, Vestre Viken HF, og Vestfold HF, som alle ligger vesentlig lavere enn målet med tanken på hvilken fase kreften er ved diagnosetidspunktet.

Vi i Kreftforeningen invitere derfor kommunene inn til en felles innsats for å skape soltrygge kommuner. Gjennom å lage en handlingsplan for å bli en soltrygg kommune og iverksette flere små, enkle grep kan din kommune bidra til forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft.

Kommunen kan legge til rette for at hudkreft også inkluderes i lokalt systematisk folkehelsearbeid ved å lage en handlingsplan for hvordan bidra til forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft. Det må jobbe spå tvers av etater i kommunen for å sikre trygge uteområder med solbeskyttelse for befolkningen. Kommunen bør sørge for kunnskap om solråd og spre denne informasjon til befolkningen. Bidra til tidlig oppdagelse ved å ha et nært samarbeid med fastlegene. Dette er noen av flere tiltak vi i Kreftforeningen ser er nødvendig.

Den nasjonale UV – og hudkreftstrategien har som mål å redusere veksten av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en bred satsning lokalt, regionalt og på nasjonalt. Arbeidet ledes av direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vi har ingen tid å miste og vi inviterer derfor kommunene inn til å bli en soltrygg kommune. Vi er klare for å samarbeide om viktig solforebyggende arbeid fremover.