Ut fra de opplysninger som framkom i forslagene til årsbudsjett vedtok Rådet enstemmig en bekymring: «De foreslåtte store kuttene i EROPH (Enhet for rus og psykisk helse) vil få negative konsekvenser i forhold til ivaretakelse av målgruppen. Tjenester blir satt i gang senere i sykdomsforløpet, mindre tid til hver enkelt og mindre mulighet til å imøtekomme plutselige oppståtte behov for kartlegging, oppfølging eller intervensjon.» «Rådet går imot forslaget om nedleggelse av HAV og reduksjon i støttekontaktordningen i EROPH.»

Videre heter det i vedtaket: « En reduksjon av tjenester innenfor Helse- og omsorg vil på sikt kunne føre til en økning i utgifter på andre områder.»

Under kommunalområde Oppvekst gikk Rådet mot den foreslåtte reduksjon av årsverk i barnehage og skole med begrunnelse at dette vil gå utover det faglige tilbudet til elever og barn i skole og barnehage. «Ivaretakelse av smittevern må håndteres på en forsvarlig måte med tilførte ressurser.»

Rådet støtter ikke forslaget om reduksjon i lærerstillinger med 6,25 årsverk (4,6 mill.kr.) med begrunnelse at det blant annet vil føre til dårligere ivaretakelse av barn og unge med behov for spesialundervisning.

Videre påpekes det at kutt i tjenestene i Voksenhabilitering vil få negative konsekvenser for individuelle vedtak, behov for aktivitet, utfoldelse og til å ha reelle valg i eget liv. Å redusere tjenesteyting vil kunne ha store følger for personer med utviklingshemming og deres muligheter til å få oppfylt sine menneskerettigheter.

Disse vedtakene ble gjort etter forslag fra blant andre representanten for Skjult Funksjonshemming i Horten.

Vedtakene fra Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har fulgt saken fram til kommunestyrets behandling 16. desember 2020.

Dessverre ble disse vedtakene ikke viet stor oppmerksomhet fra politikerne hverken i Ap eller Høyre i den videre budsjettbehandling. Hovedfokuset her ble å argumentere mot forslaget om innføring av eiendomsskatt. Storkoalisjonspartnerne i denne saken, Ap og Høyre, kom raskt til enighet om at det ikke var løsningen for å berge en skakkjørt kommuneøkonomi. Den lykkelige løsning for å kunne saldere årsbudsjettet for 2021 ble å bruke pengene fra staten til kompensasjon for ekstra kommunale utgifter i forbindelse med koronapandemien.

Da dette ikke helt strakk til valgte politikerflertallet å foreta kutt i tjenestene innen helse og omsorg og oppvekst uten å ta hensyn til konsekvensene av vedtaket.

Men det er ingen skam å snu.

Det er voksent gjort av Niklas Cederby fra Høyre når han nå i etterkant ber politikerne å omgjøre vedtaket om kutt i rusomsorgen og psykisk helse.

Det er også på sin plass når leder av Horten Arbeidersamfunn Kjell Arne Lie tilkjennegir den mangelfulle behandlingen av budsjettet som Ap gjorde.

Vi får håpe at denne saken kan bli en vekker for lokalpolitikerne i Ap og Høyre og fra andre partier som måtte føle seg truffet, slik at de unngår å fatte vedtak om kutt i tjenester uten å ha klarhet i konsekvensene til den det rammer.