Niklas Cederby stiller gjennom Gjengangeren flere gode spørsmål om nytt driftsanlegg, lokaler for hjemmetjenesten og ulike kommunale eiendommer.

Les innlegget fra Niklas Cederby her

Jeg vil først gi uttrykk for at jeg er enig i det jeg oppfatter som Cederbys hovedpoeng, nemlig at kommunen bør være så arealeffektiv som mulig og selge bygg de ikke har behov for.

Jeg vil videre kort redegjøre for status for de ulike byggene Cederby peker på. Kommunen eier flere bygg på Karljohansvern. Freja ble kjøpt i 2014 og benyttes i dag til blant annet hjemmetjenesten, rus/psykiatri og avlastningstilbud til barn og unge. I 2024 går en klausul om videresalg ut og kommunen kan fritt selge bygget, men det forutsetter at en finner andre lokaler til tjenestene som er der i dag.

For byggene Kong Sverre og Nidaros er situasjonen annerledes. De har vært i bruk som skolebygg, men det er i dag mindre aktivitet der og klausulen om videresalg har gått ut. Vi bør derfor vurdere salg av disse.

Når det gjelder Bekkegata 2 så utreder administrasjonen mulighetene for å flytte flere helsetjenester, inkludert hjemmetjenesten dit. Det kan igjen muliggjøre salg av Freja på Karljohansvern.

Det siste bygget som nevnes er HAC-bygget. Det bygget har kommunestyret allerede vedtatt å selge til BaneNor eiendom, og det inngår som en del av de helhetlige planene for havneområdet.

Cederby spør også om planer for nytt driftsanlegg når det må flyttes fra havneområdet. Så langt har administrasjonen pekt på et område ved Langgrunn, men jeg er helt enig i at tiden er inne for å få en sak og fatte et endelig vedtak.

For å sikre fremdrift i flere av sakene som Cederby er opptatt av så vil det i løpet av 2023 komme flere politiske saker. Først får vi en rullering av «Plan for kommunal infrastruktur», der vi skal ta stilling til hvilke eiendommer kommunen har langsiktig behov for. Etter det må det komme saker som tar for seg lokalisering av nytt driftsanlegg, bruk eller salg av Bekkegata 2 og salg av andre eiendommer vi ikke har behov for.

Jeg håper og tror at vi kan få brede politiske flertall for gode langsiktige løsninger i flere av disse sakene.