Det er veldig gledelig at du setter søkelyset på reketråling og lysfiske i fjorden, men jeg er ikke så sikker på at du får med deg resten av partiet Vestre og forvaltningen i å være enige med deg. Jeg har lest både partiprogrammet for Venstre og tiltaksplanen fra direktoratet som Rotevatn presenterte. Der er det mest fokusert på forurensning i fjorden og at rensetiltak er nødvendig for å redde fisken. Også Naturvernforbundets mann i Horten, Rolf Andersen skriver i avisen Gjengangeren, den 22 august om hvor forurenset og overgrodd fjorden er og at det truer fisken, men jeg kan ikke se det Andersen ser. Jeg kan heller ikke se at det er noen hovedsak i forskningen.

Jeg fikk i oppdrag i 2015 fra ledelsen i Venstre lokalt om hva slags tiltak man kunne gjøre for å øke fiskebestanden i fjorden. Som samarbeidspartner fikk jeg med meg Knut Adolfsen, med god kjennskap på fiskeforvaltning på hobbybasis, både fra inn og utland. Vår konklusjon den gang var at vi ville forby all tråling og lysfiske i store deler av Oslofjorden. Akkurat det som er i trå med hovedbudskapet i den siste forskningsrapporten fra Havforskningsinstituttet. Den rapporten ble dessverre terminert av Venstre oppe i systemet til fordel for Venstres og Naturvernforbundets mann i Horten, Dag Kristoffersens rapport som hadde akkurat søkelys på forurensningen i fjorden.

Fjorden er mye renere i dag enn da jeg begynte å dykke i fjorden i slutten på 60-tallet. Da gikk kloakken urenset rett ut. Også ukjente kjemikalier fra industri og landbruk som vi ikke kjenner omfanget av i dag gikk samme vei. Sikten var av og til så dårlig at vi måtte finne oss andre plasser å dykke. Likevel var det godt med fisk i fjorden. Det viser bare at fisken klarer diverse miljøforandringer ganske bra. Det vet vi også fra andre steder.

Kongsberg Maritime, har kartlagt bunnforholdene fra Jæren til svenskegrensen og nordover. Der ser vi enorme trålspor i bunnsedimentet. Et av de verste havstrekningene i verden med avsatte trålspor. Verst er det i Ytre Oslofjord med tilnærmet 100% dekning. Hovedforfatter av rapporten, Even Moland, sier: «Det er lite sannsynlig at man kan gjenoppbygge bunnfiskebestanden om man fortsetter med bunntrålingen som nå.»

Noen av rapportens anbefalinger.: 1. Etablere et nettverk av nullfiskeområder. 2. Redusere omfanget av bunntråling i Oslofjorden gjennom revisjon av dybdegrense. 3. Etablering av større trålfrie soner i Oslofjorden og indre Skagerak. 4. Krav om sorteringsrist uten oppsamlingspose for reketrålere. 5. Innføre forbud eller ytterligere restriksjoner mot lysfiske etter brisling i Oslofjorden.

Historie: Tråling ble etablert til Oslofjorden av marinbiolog, Johan Hjort i år 1900. Reketråling ble etablert 1910 med rekefangster mellom 20 og 100 tonn årlig. Etter hvert forsvant bunnfisk som kveite, håkjerring og svarthå fra indre Oslofjord også uer, steinbit og andre bunnfisker ble betydelig redusert etter hvert.

På 40-50-tallet ble det tatt 2000 tonn brisling årlig, som la grunnlag for drift av hele 41 hermetikkfabrikker rundt Oslofjorden. I 1948 deltok 304 farkoster og i alt 20026 mann på sildefiske. I rekordåret 1956 ble det tatt opp 1,1 millioner tonn sild, som tilsvarte 36% av all fisk som ble tatt opp i Norge. Allerede i 1958 var det så lite brisling igjen at fisket ble sett på som ulønnsomt. Men lysfiske har fortsatt siden. I 2018 ble det kun fisket 139 tonn, tatt av en enkelt båt.

P.s. I bladet «Jakt & fiske» konfronterer de fiskeriministeren om rapporten som konkluderer med at over hundre år med kraftig overfiske er årsaken til kollapsen. Han kommenterer ikke rapporten i det hale tatt, men mener at problemet er sammensatt. Her blir det igjen nevnt miljøforholdene og fiskedød i fjorden samt sportsfiskere som er syndebukken.

Da forstår vi at forvaltningen har en annen agenda enn å redde fisken i fjorden. Nei, fiskeriminister, Ingebrigtsen og miljøminister, Rotevatn. Jeg har ikke lenger tillit til dere. Deres fokus er å bygge ut ytterligere renseanlegg med nitrogenrensing og regningen sendes til befolkningen med et ukjent beløp. Det er greit det, men si det som det er og ikke bruk fraværet av fisk i fjorden som et påskudd.

Hilsen William Leonhardsen.