Trygdeoppgjøret var klart 2. september. Alderspensjonistene vil tape 1,1 mrd. kroner i årets trygdeoppgjør. I regjeringen Solbergs tid fra 2014-2020 vil pensjonistenes samlede tap være 8 ½ mrd. kroner, det er mer enn regjeringen har kuttet i formuesskatten. For hver pensjonist er tapene i alderspensjon siden regjeringen tok over i gjennomsnitt over 9.000 kroner.

Tapene skyldes måten det underreguleres på, ikke at det underreguleres. Stortinget har hele tiden ment at pensjonene skal underreguleres slik at pensjonistene får halvparten av den realinntektsveksten som lønnstakerne har. Dagens underregulering, som gjennomføres slik at pensjonene først reguleres opp med lønnsveksten og deretter reduseres med 0,75 prosent, forutsetter at reallønnsveksten over tid er 1,5 prosent. Vi må tilbake til 2013 for at reallønnsveksten var over 1,5 prosent. Det er derfor avgjørende at måten reguleringen gjennomføres på endres, slik at pensjonistene ikke igjen blir taperne.

Unio, LO, FFO med flere, samt store deler av opposisjonen på Stortinget har krevd at reguleringen bør gjennomføres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten.

Dersom pensjonsreformen skal lykkes, må reguleringen oppfattes som rettferdig. Slik det er nå har pensjonistene all mulig grunn til å være misfornøyd, dagens reguleringsregime bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen, det er særdeles uheldig. Det er ingen rimelig grunn til at ordningen med underregulering skal fortsette.

Årsmøte for pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark 29. oktober 2020 krever at underreguleringen av alderspensjonen fjernes og at «forhandlingsretten» tilbakeføres.