I disse dager bygges og graves det for rundt 25 milliarder kroner langs Vestfoldbanen. Prosjekter som er lansert minst 20 år tilbake i tid i ulike Nasjonale transportplaner. Det tar tid med å bygge jernbane. Altfor lang tid.

Det er bra at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord nå er prioritert med oppstart i 2028 i den nye Nasjonale transportplanen. Planleggingen av dobbeltsporet mellom Sandefjord og Stokke har kommet svært langt og oppstart kan komme mange år før, om Stortinget vil. Sandefjordsparsellen er svært viktig. Helt avgjørende for å få på plass to tog i timen mellom Tønsberg og Skien.

For Vestfold og Telemark Arbeiderparti er to tog i timen til Skien kun en del av løsningen. Vestfold og Telemark Arbeiderparti slipper ikke ambisjonen med en ferdig utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor og ny forbindelse fra Porsgrunn til Skien, som kobler Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen. To tog i timen blir da for smått. Lokaltog, fjerntog og langt flere InterCity-tog i timen er løsningen. På den måten vil bilen ha en reell konkurrent!

Vestfold og Telemark Arbeiderparti er glade for at et samlet fylke, ikke minst næringsliv, står bak kravet om at dobbeltspor på hele Vestfoldbanen. Tog og kollektiv er helt nødvendige grep for å nå Norges klima- og miljøforpliktelser. Vestfold og Telemark Arbeiderparti mener at en moderne Vestfoldbane er selve nøkkelen om vi skal nå klimamålene.

Arbeiderpartiet beklager at forslaget til Nasjonal transportplan har skapt usikkerhet om hvordan Porsgrunn, Larvik og Tønsberg skal utvikle byene sine. Forslaget kan bare tolkes som om videre utbygning er utsatt på ubestemt tid. Båndlegging av betydelige arealer i sentrum av byene, i påvente av videre planlegging, betyr at Porsgrunn, Larvik og Tønsberg ikke får muligheter til en sentrumsutvikling som vil styrke byene. Mangelfull knutepunktutvikling, betyr også at man ikke får tatt ut full utnyttelse av de store investeringene som allerede er gjort på jernbanen.

Vestfold og Telemark Arbeiderparti deler ikke regjeringens syn på at enkeltspor holder. Kun dobbeltspor og fullt utbygd Vestfoldbane er godt nok. Vi ble lovet dato for ferdigstillelse. Dessverre har denne regjeringen skjøvet ferdigstillelsen foran seg flere ganger de siste årene. Dette gjenspeiler regjeringens manglende vilje til å gjennomføre sine valgløfter. Vi noterer oss at i Nasjonal transportplan, er ambisjonene for riksveien tilnærmet uendra.

Jeg vil minne om at Vestfoldbanen ikke er ferdig før Grenlandsbanen er realisert. Snarveien fra Porsgrunn og til Brokelandsheia er en viktig forlengelse av dobbeltsporutbyggingen på Vestfoldbanen, da den vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Vestfold/Grenland og Agder. Fullføring av dobbeltspor på Vestfoldbanen er avgjørende for fremtidig utvikling av Grenlandsbanen.

Planleggingen av Grenlandsbanen må igangsettes snarest, og vårt krav er at dette må tydeliggjøres i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.