Gå til sidens hovedinnhold

– Tirsdag 9. februar blir en særdeles spennende dag for Stjernen-gjengen

Forslaget til avtale med Horten havnevesen om fast, innendørs vinteropplagsplass kommer opp for behandling. Innstillingen er særdeles positiv for kongesjaluppen Stjernen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken fremmes for havnestyret med denne innstillingen fra administrasjonen:

1. Havnestyret godkjenner fremforhandlet leieavtale mellom Horten havnevesen og stiftelsen Kongesjaluppen Stjernen.

2. Det gis et årlig kommunalt tilskudd på kr. 112.500 til stiftelsen for å kunne betjene leiebeløpet. Midlene finansieres midlertidig av disposisjonsfond.

3. Horten kommune mottar et utbytte fra Horten havnevesen i 2021 som minimum skal finansierer det kommunale tilskuddet.

Hatt fast plass i gjestehavna

Stjernen har gjennom flere år hatt fast båtplass i Horten gjestehavn som tilhører Horten havnevesen.

Det har vært et politisk ønske å legge bedre til rette for et helårs lokale til Stjernen. I tråd med politisk vedtak i havnestyret skal tidligere lagringslokale i Tollbugata 6 fradeles og bygges om til disponibelt areal for Stjernen.

Det er en forutsetning for avtalen at kommunen eller annen offentlig eller privat instans finansierer leieutgiften gjennom tilskudd. Leien utgjør kr. 112.500 kroner per år inklusive leietakertilpasninger.

Kongesjaluppen Stjernen har en enestående historie. Det er et paradoks at fartøyet ikke har en sterkere forankring nasjonalt, både hva gjelder ansvar og økonomi. Det bør gjøres en innsats for dette, ikke minst gjennom en politisk påvirkning mot nasjonale og regionale myndigheter.

Kan ta ut et utbytte

I henhold til havne- og farvannsloven gis det mulighet til å ta ut et utbytte der kommunen eier et havnevesen. Det er imidlertid en del kriterier som skal oppfylles for at Horten kommune kan få dette. Kommunedirektøren iverksetter et utredningsarbeid i samarbeid med havnefogden for å vurdere hva som kan tas ut av utbytte for inneværende år, men vurderer at det er realistisk med et utbytte som minimum dekker det kommunale tilskuddet for 2021. Dersom det viser seg at utbytte ikke er tilstrekkelig for å dekke leiekostnaden, reduseres disposisjonsfondet tilsvarende.

Utleie til Stjernen er ikke vurdert å ha negativ innvirkning på miljø- eller folkehelsekonsekvenser. Det er svært positivt at Stjernen blir bevart for fremtiden og at dugnadsgjengen nå kan være skjermet for vær og vind i kalde perioder i året.

Kommunestyrets vedtak

I kommunestyret 24. juni 2020 ble det vedtatt at ny sak om helårsplass for kongesjaluppen Stjernen. I kommunestyret 24. juni 2020 vedtok kommunestyret dette:

1. Stjernen er og skal være en viktig attraksjon i havneområdet i Horten. Båten skal fortsatt ha plass i Gjestehavna om sommeren, og det skal jobbes for å finne en plass på land om vinteren.

2. Horten havn skal sammen med stiftelsen Kongesjaluppen Stjerne» arbeide for å finne både midlertidige og langsiktige løsninger.

3. Målet er at fartøyet plasseres i et glassbygg på land i havneområdet, der den vil fungere som en turistattraksjon. Det må tilrettelegges for at stiftelsen kan gjennomføre nødvendig vedlikehold og klargjøring innendørs.

Fra havnestyret 9. februar går saken videre til formannskapet for behandling der samme dag.

Kommentarer til denne saken