Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til ordførerens ønske om å dempe konfliktnivået

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er enig med ordføreren at dialog er bedre enn konfrontasjon, men det går en grense for varigheten av dialoger der man ikke kommer videre.

Problemet i saken om kyststien er at denne dialogen har pågått helt siden 1986/1987. Da er det på tide å avslutte framfor å ytterlige trenere saken. Det er de samme grunneierne som har bastant og klart sagt nei hele tiden

En dialog som ikke har klart å løse spørsmålene om hva som er i allemannsinteresse og hva som er det private rom i forhold til friluftsloven.

Når ordføreren gjør seg til talsmann for at det hadde vært fantastisk å gå langs vannkanten i hele kommunen fra sør til nord kan det syntes prisverdig, men er likevel en umulighet.

Formannskapet vedtar at ekspropriasjon ikke er aktuelt.

Hvordan tenker ordføreren at han via dialog skal få aksept for framføring av kyststien i strandkanten av boligene i hele Edvard Munch s gate, Strandveien på Steinsnes, Solviken til Reverompa, Bakom, Falkensten?

Det er her dialogen blir vanskelig og må avgjøres med handling eller aksept på at arbeidet bør avsluttes.

Eiendommen som ligger nederst i Selvikveien monterte på slutten av 80 tallet stengsler og gjerder som sperret videre framføring av kyststien nordover. Dette var basert på et vedtak i kommunestyret.

  1. Klagen fra NN tas til følge
  2. Horten kommune vil med utgangspunkt i friluftsloven§1, Høyesterettsdom av 01.07.98 og veiledningsmateriell fra Direktoratet for naturforvaltning uttale at strandsonen i Selvikveien er å betrakte som innmark etter friluftsloven. Allmenheten har derved ikke ferdselsrett etter friluftslovens §2.
  3. Ettersom allmennheten ikke har ferdselsrett over eiendommen er heller ikke gjerdene nord og sør for eiendommen ulovlige i forhold til friluftslovens §13

Dette vedtaket ble av arbeiderpartiet anket til fylkesmann for lovlighetskontroll.

Svaret fra fylkesmann var klokkeklart og underbygget med rettsavgjørelser helt opp til Høyesterett. Vedtaket var lovlig fattet.

Stort klarere kan ikke dette sies. Gjerdene og plattinger står der fortsatt. Dette vil selvfølgelig også skape presedens for de øvrige eiendommene i dette området som har sagt nei til kyststien.

Beveger man seg videre i dette området mot Reverompa er det bygget nytt hus i 2017 i strandsonen og lovlig bygde badehus og brygger i strandsonen uten at det er tatt med klausul om at det kan komme en Kyststi i vannkanten. Likevel har eierne av disse eiendommene hatt dette hengende over seg hele tiden, med de konsekvenser det har i redusert eiendomsverdi og trivsel.

Går man videre fra området til Kjølhalsskogens Borettslags fine område, er det en smal sti som går videre i vannkanten fram til den ender blindt i fjellet på Reverompa. Da må man uansett for å komme videre, tilbake på kommunal vei og fylkesvei for å komme til Falkensten.

Da både ordfører og jeg er vel kjent med at kommunens økonomi ikke er bærekraftig på sikt, med en gjeld på over 2 milliarder og stadig nye kostnadskrevende oppgaver i de kommende årene. Vi har ikke engang midler til verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Da vi begge også vet at det hverken er penger eller ressurser til å ekspropriere eiendommer eller holde rettsaker for å tvinge kyststien gjennom disse område og prosjektet bør legges dødt.

Slik loven nå er i Norge, er det også kommunen som uansett må bære kostnadene for grunneierne ved en eventuell tvistesak enten man vinner eller taper saken.

Derfor har Høyre og Frp nå fremmet følgende forslag til kommunestyrets behandling av saken:

  1. Saken sluttbehandles
  2. Administrasjon avslutter arbeidet med framføring av Kyststien på de områder der det vil kreves ekspropriasjon eller andre vesentlige inngrep i eiernes bruksrett til egen eiendom.
  3. Tilbakemeldingen i rapporten fra administrasjon anses som fullstendig. Arbeidet med grunneiere som har akseptert eller forventes å godkjenne forslaget til avtale, sluttføres innenfor rammen av de midler som er til rådighet for prosjektet og behovet for midler til å sluttføre arbeidet.
  4. Ytterligere utvidelse av dagens kyststi anses som en uprioritert administrativ oppgave

Det enkleste vi som politikere gjør er å fatte vedtak om å ta en sak til orientering ,og derved ikke gjøre noe som helst eller å fatte vedtak om å fortsette dialogen uten å si noe om når dialogen skal være ferdig. SÅ GÅR NO ÅRA.

Selv om vi som politikere er uenige i prinsippene om eiendomsrett og retten til privatliv er vi enige om at vi i kommunen vår, har utrolig mange og gode turstier på alle kanter av kommunen uten nødvendigvis å vasse i sjøkanten over annen manns grunn.

Dialogen som til nå har vært ført om avtaler, har hatt som prinsipp at grunneierne aksepterer avgivelse av grunn vederlagsfritt eller at man skal kunne diskutere erstatning i etterkant.

Ha en god og fredfylt jul uten Korona.

Kommentarer til denne saken