Det er viktig å se prosjektet fra samme vinkel når man skal se etter likheter / ulikheter.

Slik bildene er satt sammen i artikkelen er det vanskelig. Legg også merke til at det er forskjell på detaljeringsgraden på illustrasjonen fra konkurranser, siden illustrasjoner var i fokus og viktig den gangen. Nå er det jobbet med løsninger, og gode og bedre illustrasjoner vil komme i tiden fremover.

Planforslaget som nå ligger til behandling mener vi er på linje med konkurranseforslaget. Det kan nevnes at aktivitetsparken, siktlinjene, byggehøydene og plassering av bebyggelse er uforandret. Det er gjort justeringer på bebyggelsen, bla. fordi takformen ikke var en teknisk god løsning.

Kommunestyret har også vedtatt større andel bolig etter konkurranseforslaget. Boligene har innglassede balkonger og svalganger som en integrert del av arkitekturen, og flate tak med dels takterrasser og solceller. Bebyggelsen er også justert i volum, siden næring har helt andre forutsetninger enn bolig - for eksempel hva gjelder dagslys. Det er også etter vår mening gjort gode justeringer i 1. etasje.

Det var i konkurranseforslaget mye mer bolig helt ned på bakkeplan med privat utearealer, mens vi nå foreslår større areal med publikumsrettet aktivitet som ikke kommer frem på denne illustrasjonen. Vi er helt en i at vi må være grunnleggende i kvaliteten på utformingen, materialvalg og det yrende livet på gateplan som skal innby til trivsel og hygge. Det har vært enkelte prosjekter i Horten tidligere som dessverre ikke har hatt nok fokus på dette. Den feilen ønsker vi ikke å gjenta med Horten Havnepark. Vi ønsker virkelig å skape et prosjekt som alle vil sette pris på og få stor glede av.

Noen supplerende opplysninger om endringene vi har gjort siden konkurransen i 2018:
1. Konkurransen i 2018 baserte seg på at Lystlunden skulle trekkes ned til sjøen og at stålhavna skulle krympes tilsvarende. Det er i ettertid besluttet at stålhavna skal videreføres i flere tiår fremover, og dette endrer konseptet vesentlig.

2. På grunn av manglende etterspørsel etter nye næringsarealer i Horten fikk vi i områdeplanen som ble vedtatt i 2020 aksept for en økning til boligformål med tilsvarende reduksjon til næring. Dette endrer også løsningen ganske mye på grunn av balkonger og adkomst til leilighetene.

3. Vi har fokusert på å gjøre området rundt byggene så åpne for byens befolkning som mulig. På dette området mener vi vår løsning er mye bedre enn vinnerutkastet fra 2018.

4. Skissene vi nå har utarbeidet er til reguleringen og på ingen måte ferdige fra vår arkitekt A-Lab Arkitekter og våre landskapsarkitekter i Asplan Viak. Vi er enige om at vi i forprosjekt/rammesøknad skal bearbeide og detaljere fasadene slik at dette blir et prosjekt med høy arkitektonisk kvalitet.

Anbefaler å gå inn på A-Labs nettside for å se på prosjektene de har tegnet tidligere. Dette kommer til å bli veldig bra for Horten etter vårt syn.

Vi kommer tilbake med et åpent informasjonsmøte når koronaen roer seg ned slik at vi kan få belyst flere sider ved vårt prosjekt.