Jordvern handler om å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir brukt til andre formål. Det er grunnleggende viktig for et lands beredskap å ha egen evne til å produsere mat. Jordbruket er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn over hele Norge, men da trenger vi nettopp jord.

I Norge utgjør dyrka mark kun 3 % av landarealet. Dyrkbar jord er en knapphetsressurs ikke bare i Norge, men i hele verden.

Hvert eneste mål nedbygd matjord til vei eller kjøpesenter betyr i praksis 1000 færre brød på bordet, hvert år - i all framtid. Regnestykket er enkelt, 1 mål jord som blir brukt til produksjon av mathvete gir om lag 500 kilo hvete. Til å bake et brød går det med en halv kilo hvete. Simsalabim, du har 1000 brød, - eller vi asfaltlegger muligheten for alle brødene.

Senterpartiet vil derfor ha en nullvisjon for nedbygging av dyrka mark. For å nå et så offensivt jordvernmål trengs det en strategi med konkrete tiltak.

For det første må dyrket mark få et langt sterkere lovvern enn i dag. Landbruksareal som går ut av drift er en stor utfordring. For å hindre tap av matjord må landbrukspolitikken styrkes, slik at vi opprettholder landbruket i hele landet.

Senterpartiet vil at hensynet til jordvernet skal avklares så tidlig som mulig i samferdselsprosjekter. Ved valg av standard og trasé må det synliggjøres alternativer til nedbygging av landbruksjord. Byvekstavtaler er smart for klima og miljø, men må også ha et mye sterkere vekt på jordvern.

Senterpartiet vil derfor sikre at jordvern blir overordnet i all framtidig arealforvaltning. Vi vil praktisere et strengt jordvern ved å blant annet å vedta en ny, nasjonal jordvernsplan der nedbyggingen halveres ytterligere til 2000 mål.

Vi vil også lovfeste mulighet til varig vern av matjord. Det må innføres forbud mot opsjonsavtaler om kjøp av matjord for framtidig bruksendring til industri-, handels- eller boligområder. Jordvernet skal vektes tyngre i planprosesser og all jord som bygges ned, skal gjenbrukes som matjord – fortrinnsvis til nydyrking.