Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Geir Lenes: – Horten har kommet med noe annet!

I sitt leserbrev spør Geir Lenes om Horten mener noe annet enn det som er foreslått i utkast til nye retningslinjer fra statlig hold.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Horten kommune har behandlet denne saken politisk og sendt inn en høringsuttalelse. Dette etter et forslag fra Miljøpartiet De Grønne.

Les innlegget fra Geir Lenes her

I hovedutvalget for bygg, regulering og næring sitt møte 8.9 ble følgende vedtatt:

«Strandsonen må forvaltes som en begrenset nasjonal naturressurs. Allmennhetens tilgang til sjø og vassdrag spiller en stor rolle for friluftsliv og naturopplevelser, og må sikres gjennom effektivt vern av strandsonen mot byggetiltak og andre tekniske inngrep. Til tross for mer enn 50 år med lovbestemt byggeforbud er strandsonen bygget ned og privatisert i stort tempo på grunn av lokal planlegging og kommunal dispensasjonspraksis.

Horten kommune mener liberaliseringen av strandsonevernet som ligger i de foreslåtte endringene av planretningslinjene er svært uheldig og representerer en utvikling i feil retning.

Det må være et klart mål om å styrke vernet av strandsonen gjennom å innta en restriktiv holdning og praksis til det å dispensere fra byggeforbudet og kommunens egne planer i byggesaker.

Regionale myndigheters innsigelsesrett mot ytterligere nedbygging av strandsonen må styrkes.»

Det kommer klart frem at det er avgjørende sikre vern av strandsonen mot byggetiltak og andre tekniske inngrep. Strandsonen representerer en svært verdifull ressurs som må tas vare på i vår generasjon og ikke minst for fremtidige generasjoner.

Utviklingen de siste årene med en borgerlig regjering har vært en økende nedbygging og privatisering av strandsonen. Økende grad av liberalisering av lovverket med en nedgradering av fylkesmannens innsigelsesrett og myndighet og økende grad av kommunal frihet, har ført til svært ulike praksis mellom kommuner.

En ytterligere liberalisering av lovverket som er foreslått fra regjeringens side er derfor svært uheldig. Det er et klart mål for oss i Miljøpartiet De Grønne at vi skal styrke vernet av strandsonen og unngå unødvendige dispensasjoner fra byggeforbudet i lokale utbyggingssaker i Horten. Vi skal være svært påpasselig med alle saker som berører strandsonen i Horten, samtidig som vi vil jobbe for at regionale myndigheters innsigelsesrett styrkes i denne type saker.

Vi ønsker at Horten kommune skal vise seg som en bærekraftskommune, både i ord og handling.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.