Når vi leser andre sine tekster, så velger vi ofte å tolke dem ut fra de brillene vi har på. Oddbjørn Gaski svarer meg i Gjengangeren (torsdag 10. mars - red. anm.) på mitt innlegg om befolkningsvekst og prioritering av ulike hensyn. Jeg har stor respekt for at vi bruker ulike briller.

Les innlegget fra Oddbjørn Gaski her

Les Niklas Cederbys forrige innlegg her

Hvis pennen min var upresis, så er det min oppgave å gjøre skriften bedre lesbar. Gaski tolker meg dit at jeg mener vi bør slutte å prioritere skog, biller, flaggermus og dyrka mark. Det mener jeg absolutt ikke. Det jeg sier er at hvis vi skal vokse må vi noen ganger tørre å foreta prioriteringer mellom vern og utvikling. Det jeg prøver å si er at vi ikke alltid må la vern trumfe utvikling. På samme måte som jeg mener at vi ikke alltid må la utvikling trumfe vern.

Gaski spør også: «Er det ikke greit at innbyggertallet er stabilt? Må vi bli større hele tiden på bekostning av naturen? Jeg har inntrykk av at grådighet og vekst trumfer all argumentasjon.»

Min mening er:

  1. Vi trenger å bli flere innbyggere
  2. Vekst må ikke alltid gå på bekostning av naturen
  3. Vekst i innbyggertall handler ikke om grådighet

Det kommer en eldrebølge, med flere hortensere som lever lenger. Det er bra, men det vil også stille nye krav til de kommunale tjenestene. Det vil blant annet medføre økte kapasitetskrav til hjemmetjenesten og sykehjemmene. Dette er krav og behov som vil koste penger.

Får vi ikke tilflytting av nye skattebetalere fremover, blir andelen arbeidsaktive hortensere færre, og det blir færre kroner inn i kommunekassen. Resultatet av manglende ressurser kan da for eksempel være eiendomsskatt eller redusert kvalitet på de kommunale tjenestene. Jeg ønsker ingen av delene.

Jeg er helt enig med Gaski at vekst ikke alltid må på gå på bekostning av naturen. Det jeg ønsker er at vi skal evne til å prioritere, og at det ikke alltid må være enten vern eller utvikling. Det er fult mulig å få til begge deler på en god måte i vår kommune. Vi har også muligheter som ligger i bedre og større utnytting av etablerte arealer. Vi har for eksempel fortetting i sentrum der det er mulig både å bygge høyere og det å bygge ned grå arealer, som for eksempel parkeringsplasser. Det betyr at vi da må akseptere at sentrum får høyere bygninger enn i dag. Det blir da et spørsmål om prioritering, hvorvidt vi ønsker høyere bygg enkelte steder i sentrum.

Og det er hovedpoenget i mitt innlegg. Jeg mener det må være fleksibilitet når vi skal ta valg for å bygge fremtidens Horten. Jeg ønsker verken å ødelegge naturen, eller at kommunale tjenester skal bli dårligere. Jeg ønsker heller ikke at vi skal være absolutte i alt vi gjør, men kunne foreta valg ut fra faglige råd og politiske prioriteringer. Det betyr noen ganger å si ja, og noen ganger å si nei.

Og helt avslutningsvis så handler befolkningsvekst om økt skatteinngang for å opprettholde og utvikle kommunale tjenester. Det handler om flere folk som kan bidra til å utvikle kultur-, handel- og servicefunksjoner. Det handler om å skape en enda mer attraktiv kommune. Et ønsker om befolkningsvekst handler ikke om grådighet, men begeistring for vår kommune.