Ungdommen er urolig. De vet at klimaavgjørelser som tas i dag, kan få alvorlige konsekvenser for framtida deres. Og en av de store avgjørelsene som snart skal gjøres av stortingspolitikerne, er: Skal det planlagte oljefeltet Wisting, lengst nord i Barentshavet, utbygges eller stoppes?

Wisting er et høyrisikoprosjekt som det vil ta åtte-ti år å sette i produksjon, dvs forbi 2030, som er det året Norge skal ha redusert klimagassutslippene sine med 50 prosent. Wisting skal pumpe opp olje i minst 30 år og vil slippe ut CO2 tilsvarende 4 ganger Norges nåværende totale årlige utslipp. Da er vi kommet til 2060, ti år etter at Norge skal være karbonnøytralt.

Regjeringa innser, og innrømmer, at Norge ikke vil klare de utslippskuttene Stortinget har satt for 2030. Ungdommen vet at dette står til stryk. De vet at det er de som må rydde opp etter fossilfesten vår og betale dyrt for mishandlinga av kloden.

FN sier vi har funnet mer enn nok av olje. Skal vi klare klimamålene (som Norge har forpliktet seg til), må 60 % av verdens påviste reserver forbli i bakken.

Miljøkonsekvensene for Wisting er dårlig utredet. Vi vet lite om hvordan oljeaktivitet og forurensing så nær iskanten vil påvirke fiskeressursene, livet i havet, fugler og dyr. Men vi vet at det kan være ekstremt i de farvannene.

Equinors økonomiske prognoser for Wisting er høyst usikre. Verdens reserver av olje og gass er på sitt høyest noensinne, og produksjonsevnen er større enn forbruket. Det er intet som tyder på at det blir annerledes, hvilket betyr at oljeprisen er labil. Oljeprisen er i stor grad politisk bestemt. Når produksjonen starter rundt 2030, risikerer Wisting at oljeprisene er mye lavere enn idag. Med «break-even» over 40 $/fat, ifølge Rystad Energy, vil feltet være ulønnsomt hvis IEAs lavprisbane slår til. Norske skattebetalere bærer 88 % av risikoen. Det er kun statens skattelette som korona-tiltak, som gjorde at Equinors prognoser ble økonomisk lønnsomme.

Å si ja til Wisting er derfor ekstremsport uten sidestykke når det gjelder økonomi, teknologiske utfordringer, miljø og klima.

Derfor går nå de fleste ungdomspartier og en samlet miljøbevegelse — fra Miljøagentene til Besteforeldrenes Klimaaksjon — til felles aksjon for å legge press på lokale og sentrale politikere; Wisting-prosjektet må stoppes! Klimakrisa må tas på alvor. Perioden fram til 2030 er avgjørende for verdens klimautvikling. Vi har dårlig tid!

Utbygging av Wisting kan bli miljøkriminalitet av verste sort.