I naturen finner vi noen av de beste løsningene for å bekjempe klimakrisa. Myrer og våtmarker er våre aller mest effektive karbonlagre, og de er også svært viktige for å sikre det biologiske mangfoldet. Derfor må vi bevare og forbedre de naturlige karbonfangerne som vi har i myrer og våtmarker.

Arbeiderpartiet mener vi trenger et sterkere vern av myra i selve jordloven. Hensynet til biologisk mangfold og utslippskutt må veie tungt i spørsmål om nydyrking eller nedbygging av myr til andre formål. Arbeiderpartiet støtter derfor ikke Senterpartiets forslag om myr som nå ligger til behandling i Stortinget. Derimot fremmer Arbeiderpartiet et eget forslag om å lovfeste i selve jordloven en konsekvent og restriktiv linje for å beskytte myra bedre enn hva som er tilfelle i dag.

Helt konkret foreslår Ap å erstatte dagens paragraf 11 i jordloven med følgende ordlyd: «For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking og/eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur- og kulturlandskap ivaretas gjennom ein helhetlig plan godkjend av den enkelte kommune.»

Det innebærer at nydyrkingsforskriftens paragraf 5, som i dag åpner opp for at kommunene kan gi dispensasjon fra et generelt forbud til nydyrking av myr, erstattes med en forsterket og helhetlig lovtekst som skal sikre myr både mot nydyrking i landbruket og nedbygging av myr til andre formål.

I dag ser vi at den største nedbyggingen av myr skjer i andre sektorer enn bare i landbruket. Veiutbygging og etablering av hyttefelt er eksempler på det. Dette tar Arbeiderpartiet på alvor. Vi har også merket oss miljøbevegelsens bekymringer for dispensasjoner som gis fra dagens lovgivning, noe som gjør at man ikke har oversikt over omfanget av nedbygging av myr.

Dersom det i unntakstilfeller skal gis tillatelse til nydyrking eller nedbygging av myr til andre formål, mener vi dette kun kan skje etter en helhetlig plan utarbeidet og vedtatt av den enkelte kommune, og der hensyn til klima, natur og kulturlandskap vektlegges. Arbeiderpartiet mener dette vil ivareta behovet vi ser i dag for en mer helhetlig forvaltning av våre samlede myrområder.

Gjennom forslaget vårt følger vi opp nye partiprogrammet, der vi legger vekt på betydningen av et bærekraftig og framtidsrettet jordbruk basert på norske ressurser som en viktig del av klimaløsningen. Samtidig vil vi bevare og forbedre naturlige karbonlagre som myrer og våtmarker og øke karbonlagringen i matjorda.

Vi vet at det å ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet også er å beskytte vår evne til å produsere mat.

Derfor vil Arbeiderpartiet ha et landbruk over hele landet, utnytte norske ressurser og beskytte matjorda.