I uke 36 ble arrangert inkluderingsuke i Horten kommune. De fleste kommunalområdene var involvert i planleggingen av denne uka. Det var bra at ulike kulturelle uttrykk ble presentert. At alle fra barnehagen til godt voksne ble invitert var også spennende. Når undertegnede allikevel tar opp dette temaet er grunnen at jeg opplever en stor mangel eller misforståelse i bestillingen fra oss politikere. I Kommunestyret 19. juni 2018 ble det enstemmig fattet vedtak som lyder slik:

«Horten kommune skal aktivt søke å avdekke negativ sosial kontroll gjennom systematisk kartlegging. Horten kommune utarbeider i løpet av 2019 egen Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse».

Videre heter det i vedtaket at det skal gjennomføres en integreringskonferanse i Horten. Det var fantastisk at det ble satt av en hel uke. Det ville vært en helt naturlig del av denne uken at de mest ømtålige temaer ble berørt.

Jeg klarte ikke å lese om noen av disse temaene i programmet for inkluderingsuke. Jeg frykter at anledningen ikke ble benyttet, og det ikke ble en åpen og bred dialog om temaer som alt for ofte tas i ekkokammer på sosiale medier. Vi som kommune må ta denne diskusjonen fordomsfritt på åpne arenaer med dialog mellom ulike grupper. Vi som samfunn må være tydelige på hva som aksepteres og åpne for å møte ulike syn.

Det er vår plikt å legge til rette for dette og det ville vært naturlig at dette fikk plass ved inkluderingsuke. Denne uken kunne vært en god anledning til å følge opp departementets beredskapsbrev til kommunene som ble sendt mai 2019. Dette omhandler negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Det omhandler spesielt beredskapen i sommer, men fokuset må vi ha hele året. Horten kommune har satt i gang et arbeid med en ny modell i pårørendearbeidet.

I dette arbeidet bør også pårørendearbeid omhandle i et kulturelt perspektiv. I alle de vanskelige situasjoner barn og unge kommer opp i knyttet til negativ sosial kontroll er det også noen pårørende.

Slik jeg opplevde inkluderingsuken er gutter og jenter som blir utsatt for negativ sosial kontroll ikke blitt tatt hensyn til. Denne uken hjalp ikke lærere til å stå sterkere i utfordringen de møter i sin arbeidsdag. Dette bisto heller ikke til å endre holdninger enkelte utenlandske foreldre har til norsk kultur. Jeg frykter at det fortsatt er barn som ikke får lov å delta på fritidsaktivitet, omskjæring av jenter og gutter kommer til å fortsette. Samtidig risikerer vi at jenter og gutter fortsatt blir kontrollert for hva de sier, hvem de omgås og hvordan de kler seg.

Derfor spør jeg ordføreren:

 Hva kan ordføreren gjøre for å at vedtaket som ble fattet juni 2018 blir gjennomført?

 Er ordføreren enig i at det bør nedsettes en gruppe bestående av brukergrupper, NAV, barnevern, skole, barnehage, helsestasjonen, enhet for rus og psykisk helse, for å utarbeide en handlingsplan mot negativ sosial kontroll.