Senterpartiet er opptatt av barns ve og vel i barnehagen. Språk er en viktig del av barns utvikling, etter trygghet og trivsel. Nå varsler kunnskapsministeren en pålagt språkkartlegging i barnehagene. Dette er feilslått og uten faglig grunnlag. Unison kritikk fra fagfolk bør få kunnskapsministeren til å snu.

25. februar mottok kunnskapsminister Melby 2200 underskrifter som går imot pålegget om språkkartlegging i barnehagene. Det er unisone faglige tilbakemeldinger som går imot dette. Det blir også tatt til orde for at dette tråkker på profesjonen og de ansatte i barnehagene. Senterpartiet mener slike pålegg kun fører til en sortering av barn som ikke hører noe sted hjemme. Det er ikke faglig belegg for å innføre dette. Tvert imot, vil kartlegging og tett oppfølging gjennom god bemanning være mer treffsikkert. Pedagoger i barnehagene kartlegger og følger opp barnas utvikling innen språk allerede uten standardiserte pålegg, både norsk muntlig, lek og sosiale kommunikasjon.

Senterpartiet er kritiske til hvordan standardiserte tester og kartlegginger blir brukt i forbindelse med barns oppvekst. Kartlegging vil måtte definere nivåer, der barn vil legge seg på et gjennomsnitt samt over og under dette snittet. Dette tar ikke høyde for en naturlig variasjon mellom barna. Dette tar ikke høyde for at barns vekst og utvikling slettes ikke er lineær, men skjer etappevis der terskler blir overvunnet og utvikling gjerne skjer i større og mindre jafs.

De kompetente fagfolka i barnehagene ønsker å ta tak i dette, gitt at de har tid og ressurser til det. Kunnskapsministeren bør heller bruke mer ressurser på folk i førstelinja enn byråkrati og testing som styresmaktene ser seg tjent med. Det er en grunnleggende ideologisk uenighet mellom Senterpartiet og regjeringa i oppvekst- og skolepolitikken nasjonalt.

Mens regjeringa vil ha enda mer konkurranse, måling og sortering av barn og unge, så vil Senterpartiet gi de ansatte i førstelinja tillitt til å tilpasse tilbudet slik at det bygger lærelyst og motivasjon for alle.