Gå til sidens hovedinnhold

«Skjult medisinering, manglende journaler og neddoping av eldre i Horten kommune!»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I rapporten fra Åsgårdstrand sykehjem leser vi at kommunens elektroniske journalsystem gjorde at det ikke var mulig å hente ut statistikk som kunne dokumentere at legemiddelgjennomgang ble gjennomført i samsvar med forskriftskravene. Samtlige gjennomgåtte pasientjournaler manglet dokumentasjon ang. medisiner, bivirkning, osv.

Denne informasjonen fantes ikke i verken lege- eller sykepleiedelen av journalen. Med andre ord; ingen informasjon om den faktiske bruk av medisiner, bivirkning osv. Ingenting om oppfølgingstiltak som ble bestemt muntlig. Dette gir økt risiko for alvorlige pasientskader.

Videre beskriver ombudsmannen at enkelte sykepleiere mente at det ble benyttet for mye bruk av benzodiazepiner (Benzodiazepiner er narkotikalistet, og dens bivirkninger er søvnighet på dagtid («hangover»), forvirring, amnesi, nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter, toleranseutvikling, avhengighet, eufori, paradoksal aggresjon, nedsatt hukommelse og svekket læring). Og hva var årsaken til at de eldre ble dopet ned? Ombudsmannen skriver: For å roe ned pasienter før natten uten at det var grunn til det, for eksempel dersom beboere var ute og vandret i korridorene om natten.

Underernæring ved Åsgårdstrand sykehjem. Ombudsmannen skriver følgende: «pasientjournalene dokumenterte i liten grad hvordan sykehjemmet arbeidet med systematisk oppfølging av beboernes ernæringstilstand.» Videre: «et utvalg pasientjournaler for de to første ukene etter innkomst ga ingen eksempler på at pasientens ernæringsstatus var vurdert, og om vedkommende var i ernæringsmessig risiko eller underernært. Heller ikke gjennomgang av pasientforløp for en seks måneders periode dokumenterte vurderinger av ernæring.»

Er underernæring ikke så viktig når den ikke beskrives så nøye, eller ikke i det hele tatt i pasientjournalen? Her er definisjonen angående underernæring: «Underernæring øker blant annet risikoen for depresjon, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, nedsatt infeksjonsmotstand og økt dødelighet.»

Det som er virkelig urovekkende er at kommunen bevisst ikke har ført opp tiltak for pasientene i journalene. På den måten ble det umulig å følge opp om det de gjør for pasientene hjelper eller ikke! Noen ganger ble det ført inn en kort setning. Uansett hva årsaken var, virker det svært uprofesjonelt og muligens ulovlig.

Skjult medisinering var dessverre også agenda for ombudsmannens rapport. Ombudsmannen skriver følgende: «Våre funn viste likevel at ansatte unntaksvis hadde gitt beroligende medisiner til beboere for at de skulle roe seg ned, ved å gi uriktig informasjon om medikamenttype og slik omgå forventet motstand. Å gi pasienter uriktig informasjon om hvilken medisin de blir gitt må likestilles med tvang, og forutsetter derfor at vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt og at det treffes vedtak om dette. I tillegg er bruk av reseptpliktige legemidler ved å omgå motstand regnet som et alvorlig inngrep. I slike tilfeller skal helsepersonellet også innhente råd fra annet kvalifisert helsepersonell før det treffes vedtak om helsehjelp. I tillegg er bruk av reseptpliktige legemidler ved å omgå motstand regnet som et alvorlig inngrep. »

Ville dere velge en slik behandling for dere selv, eller ville dere at deres nærmeste skulle bo på et slikt sykehjem?

Manglende aktiviteter og upålitelige pasientjournaler. Ledelsen ved Åsgårdstrand sykehjem hadde en forventning om at ansatte skulle aktivisere beboerne i det daglige. Samtidig ble det klart uttrykt at aktiviteter ofte måtte nedprioriteres som arbeidsoppgave. Fysioterapeuter og ergoterapeuter har kompetanse til å vurdere behovet for bevegelse og aktivitet hos den enkelte sykehjemsbeboer, noe som en sykepleier eller hjelpepleier ikke har. Det var en frustrasjon blant mange ansatte at de opplevde å ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å aktivisere eller bruke tid sammen med beboerne.

Det varierte hvilken type informasjon og tiltak som var ført i den enkeltes journal, og dette fikk journalene til å fremstå som en lite pålitelig kilde for å vurdere aktivisering.

Flere pårørende opplevde at aktivitetstilbudet var for dårlig og ønsket seg mer informasjon om det daglige tilbudet i avdelingene.

Aktiviteter ble etterspurt av både ansatte og pårørende, og enkelte pårørende organiserte selv fysioterapi til sine nærmeste. For mange beboere i andre etasje virket tilbud om frisk luft i praksis å være begrenset til balkongene.

Bemanning. Vi hører ofte uttalelser om at bemanningen er forsvarlig og innenfor lovpålagte normer. Realiteten er ofte noe annet. Ansatte selv beskriver at nattbemanningen er så liten at hvis noe skjer på en avdeling, må ansatte fra andre avdelinger komme til for å hjelpe, og dermed blir andre avdelinger ubemannet i en periode.

Den eneste lyse siden i hele denne saken, er at de fleste pårørende roser de ansatte og uttrykte sympati med dem i en presset arbeidssituasjon. Jeg gjør det samme.

Etter at jeg leste Sivilombudsmanns rapport fra hans besøk i Åsgårdstrand sykehjem, i juni i år, ba jeg på vegne av KrF om at saken må tas opp som politisk sak. Årsaken til dette var at alvorlighetsgraden av tilsynsrapporten vakte bekymring for både ansatte, beboere og andre som beskrives i rapporten.

Jeg ble nedstemt av posisjonen, og det som ble vedtatt var at saken skal tas til orientering i førstkommende kommunestyre.

Orientering er ikke nok. Heller ikke at vi blir informert om hvordan 16 alvorlige brudd skal følges opp, en gang i året. (Den årlige kvalitetsmelding Helse og velferd).

Situasjonen som ombudsmannen beskriver var fra desember 2020. i Juni 2021 fikk vi det som orientering. 6 måneder senere.

Og nå er det slutten på september. Hvor mange av beboerne ble siden desember 2020 overmedisinert, hvor mange underernært, hvor mange får bare balkong som eneste kilde til friskluft? Hvor mange ble skjult medisinert, og fikk krenket sinne menneskerettigheter?

Jeg tror at det er viktig i slike saker å snakke åpent og fritt. Jeg tror at dette er eneste måte å kunne gjøre forbedringer. For å kunne gjøre dette må vi ha informasjon om hva som er gjort for å bedre situasjon for beboere på sykehjemmene i Horten kommune.

Sykehjemmene blir styrt etter lover, regler og rutiner som er utarbeidet fra Horten kommune. Det er slik det fungerer. Vi ble ikke varslet fra ledelsen om alvoret i situasjonen. Hvis ikke ombudsmann kom på besøk, så ville alt dette i rapporten forblitt ukjent; både for politikerne og Hortens befolkning.

Nå, når vi kjenner alle disse problemer, utfordringer og uregelmessigheter, må vi ta saken på alvor. Som politiker vil jeg ikke vente i et år for å vite hva som skjer på Åsgårdstrand sykehjem. Vi må få informasjon / rapport, hver 3. måned i kommunestyret. Vi har ansvar som politikere og som medmennesker når det gjelder denne saken.

KrF vil fremme forslag om rapportering til kommunestyret hver 3. måned fra de ansvarlige for Åsgårdstrand sykehjem.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.