Det vises til tvilsom behandling av ideen om Havvind utenfor Sandefjord, kalt Skaga i Fylketinget, omtalt i denne avisen. Behandlingen på tinget må gåes i sømmene med tanke på lovlighet jfr prinsippet om godt utredet før vedtak fattes.

Havvind representerer en miljøtrussel i verdens viktigste matfat og medfører store miljøkostnader, stort forbruk av materialer og av metaller i utlandet. Anleggene produseres i stor grad med kull og annen fossil kraft, og miljøproblemene skjules i andre land mens vindkraften fremstilles som grønn og ren hos oss.

Sjøfugl kolliderer med turbinvinger og støy forstyrrer fisk og marine pattedyr. Flere fiskearter bruker lyd til kommunikasjon, torsken har et helt spekter av lyder og bruker også lyd under gyting. Viktige nøkkelarter som tobis trues av havvind.

Hele det marine økosystemet er avhengig av slike arter. Nå utfordres de av store nettverk av kabler som gir kraftige elektromagnetiske felt, mikroplast og farlige hormonforstyrrende stoffer som Bisfenol -A og ikke minst støy.

Havet er fullt av liv og skal fortsette å gi liv for kommende generasjoner. Vi kan ikke begynne med det som ødelegger mest, først!

Vi har ikke utnyttet det store potensiale innen enøk, oppgradering av vannkraften, jordvarme, fjordvarme og geotermisk energiproduksjon.

Vi har som fiskerinasjon ikke råd til å gamble med havet.