I orienteringssaken om sivilombudsmannens besøk på Åsgårdstrand sykehjem fremmet Rødt, Krf og Frp følgende forslag i kommunestyret 29. september 2021:

1. «Administrasjonen følger opp sivilombudsmannens anbefalinger i sitt forslag til budsjett for 2022-2025.

2. Det gjennomføres en bruker- og pårørendeundersøkelse i løpet av våren 2022 -hva gjelder de kommunale helse- og omsorgstjenester generelt og eldreomsorgen spesielt.

3. Administrasjonen utarbeider et forslag til pårørendestrategi i samarbeid med brukerorganisasjonene, rådet for funksjonshemmede, eldrerådet og pårørende – for slik å styrke samspillet mellom pårørende og den offentlige helse- og omsorgstjenesten, skape en felles retning for pårørendearbeidet i kommunen, samt bygge en kultur blant ansatte for å væreimøtekommende, lyttende og støttende til pårørende. Målet må være at pårørende i større grad opplever seg ivaretatt som en viktig støttespiller for brukere og ansatte. Forslag til lokalpårørendestrategi legges fram til politisk behandling før sommeren 2022

4. Pårørende inviteres minst en gang i året til en samtale og en vurdering av legemiddelbruk og trivsels- og ernæringstilstand.

5. Det legges fram sak hvor det vurderes opprettet en fast, hel stilling som aktivitetsleder - med eget aktivitets- og kulturbudsjett - på alle sykehjem.

6. Det legges fram politisk sak om omfanget av bruk av vold i våre sykehjem, med forslag til tiltak for å minimere/fjerne bruk av vold mot beboere og ansatte.

7. Det legges fram forslag til økt bemanning i våre sykehjem, for slik å redusere presset på de ansatte, muliggjøre et bedre tjenestetilbud og øke trivselen og livskvaliteten for beboere og ansatte.

Punkt 1 ble vedtatt som en del av flertallsforslaget. Punktene 2-7 fikk kun støtte fra Rødt, Krf, Frp og MDG. Ap, Sp og SV støttet ikke disse svært konkrete og nødvendige forslag, noe vi i Rødt beklager. Men Rødt vil fremme disse forslag på n ytt og på nytt – fordi de er nødvendige for å muliggjøre et bedre tjenestetilbud og øke trivselen og livskvaliteten for beboere og ansatte på våre sykehjem.