(Tønsbergs Blad)

Overgrepene skjedde høsten 2016. Bakrunnen for hovedpunktene i tiltalen var at de tre tenåringene fra Vestfold planla at en av dem skulle ha sex med kvinnen, mens de to andre filmet (+). Filmingen skulle skje uten at den psykisk utviklingshemmede kvinnen var klar det.

Retten konkluderer at de tre guttene var klar over at kvinnen var psykisk utviklingshemmed.

Delte opptakene

I dommen beskrives det at filmingen var planlagt og at videoklippene ble distribuert til flere andre uten kvinnens viten eller samtykke. Kvinnen skal, i følge dommen, ikke være klar over at disse klippene eksisterer eller at de er delt med andre.

– I praksis har dette ført til at hennes hjelpeapparat aktivt avholder kvinnen fra å ta alminnelig offentlig kommunikasjon til og fra sin tilrettelagte arbeidsplass, og fra å oppholde seg på og nær [et navngitt område], for å unngå at hun blir gjenkjent og dermed får kunnskap eller antydninger om filmopptaket. Hendelsen har, selv om hun i dag ikke er kjent med opptaket eller de forhold som hun vil kunne oppleve som en sterk krenkelse og belastning, preget hennes bevegelsesfrihet og dermed livsutfoldelse, skriver retten i dommen.

LES OGSÅ: Tre tenåringer tiltalt for seksuelt overgrep mot utviklingshemmet

I tillegg til selve overgrepet var de tre også tiltalt for å ha stjålet mat, et busskort og penger fra kvinnen.

Alle de tre guttene bekreftet i retten de faktiske forholdene i tiltalen som går på filming og de seksuelle handlingene. En av de dømte er ennå ikke myndig.

– Det er hevet over enhver tvil at samtlige tre tiltalte var kjent med fornærmedes tilstand (psykisk utviklingshemming, journ.anm.) før den seksuelle omgangen fant sted, står det i dommen.

Retten mener at opptakten til og gjennomføringen av den seksuelle omgangen fremstår som et rent underholdningsformål.

– Fornærmede ble langt på vei behandlet som en rekvisitt eller gjenstand, skiver retten i dommen.

Dommen

Selv om det var én av de tre som utførte overgrepet, mener retten at de to andre også var skyldige. Dermed ble de alle dømt for dette.

En av de tre tenåringene ble også dømt for en voldsepisode der han skal ha spyttet på og sparket en annen person.

To av tenåringene ble dømt til ungdomsstraff som må være gjennomført innen to år, alternativt blir det fengselsstraff. Den tredje tiltalte ble dømt til fengsel i 60 dager og 420 timer samfunnsstraff.

Alle tre får fratrekk i dommen for to dagers varetektsfengsling.

Erstatning

De tre må i tillegg betale oppreisningserstatning til fornærmede med 100.000 kroner. Dette må betales innen to uker fra dommen ble forkynt og de tre står solidarisk for beløpet, det vil si  én for alle og alle for én.

I tillegg til dette ble to mobiltelefoner inndratt.

Samfunnsstraff og ungdomsstraff

Samfunnsstraff

Dersom man er idømt samfunnsstraff, vil det si at man blir pålagt å utføre samfunnsnyttig tjeneste, delta i program eller andre tiltak utarbeidet av Kriminalomsorgen i så mange timer som retten har bestemt. Samfunnsstraffen kan også inneholde forbud mot kontakt med bestemte personer. Kriminalomsorgen bestemmer når og hvordan straffen skal gjennomføres. Hvis det begås en ny straffbar handling før samfunnsstraffen er gjennomført, eller hvis samfunnsstraffen ikke utføres, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes.

Ungdomsstraff

Dersom mab er idømt ungdomsstraff, sendes saken til Konfliktrådet. Konfliktrådet vil innkalle til et stormøte hvor det skal utarbeides en ungdomsplan. Blir man ikke enige om en ungdomsplan, sendes saken tilbake til domstolen som avgjør om hele eller deler av den betingede straffen skal fullbyrdes. Hvis det begås en ny straffbar handling før ungdomsstraffen er gjennomført, eller hvis vilkårene satt i ungdomsplanen brytes, kan retten bestemme at den subsidiære fengselsstraffen helt eller delvis skal fullbyrdes.

Kilde: Tønsberg tingrett