Vi i NHO Vestfold og Telemark gleder oss til godt samspill med alle de nyvalgte stortingspolitikerne fra regionen vår!

For årene som kommer innebærer trepartssamarbeidet at NHO og LO sammen med Staten tar ansvar for å løse store og komplekse samfunnsoppgaver. Sammen skal vi både sikre folk jobb, skape nye jobber og legge til rette for at bedriftene bidrar til å løse klimautfordringene.

NHO Vestfold og Telemark har unik innsikt i lokalt og regionalt næringsliv, og vi står klare til å bruke denne innsikten og vår kompetanse for å sikre en næringspolitikk som er jobbskapende, innovativ og bærekraftig.

Det er viktig at Vestfold og Telemark setter et merkbart fotavtrykk i Stortinget og i regjeringsapparatet. Både blant rådgivere, statssekretærer og statsråder. Politikere fra Vestfold og Telemark er svært viktige for utviklingen og jobbskapingen i regionen, ikke minst ved at de løfter frem regionale saker i partiene sentralt og på Stortinget. Vi er også nødt til å ha den nye Regjeringen med på laget, og derfor har vi noen punkter som sier noe om hva bedriftene i Vestfold og Telemark ønsker at en ny Regjering prioriterer:

  • Politikk som legger til rette for grønn omstilling.
  • Kompetansepolitikk som sikrer at folk får riktig utdannelse og nødvendig påfyll av kunnskap, og som bidrar til at bedriftene får den kompetansen de trenger.
  • Lovnad om at ambisjonene i Nasjonal Transportplan (NTP) følges opp.
  • Eksportsatsing som ytterligere åpner opp markedene utenfor Norge. Her er EØS-avtalen helt sentral.

For Vestfold og Telemark er tilgang til kraft vesentlig for å kunne satse på ny industri og nye industriarbeidsplasser. Økt eksportsatsing er nødvendig for at bedriftene skal få solgt sine varer og tjenester og sikre vekst i BNP. Det skjer mye spennende i vår region når det gjelder utvikling av ny grønn teknologi. Vi har også et kultur- og opplevelsesbasert reiseliv som tenker nytt, fremtidsrettet og bærekraftig, og verdikjeden fra jord til bord er sterk her. Styrken vår er et mangfoldig næringsliv, og det er helt avgjørende at alle bransjer og bedrifter får tilgang på riktig og tilstrekkelig kompetanse for å lykkes! 6 av 10 bedrifter oppgir at de mangler relevant kompetanse, samtidig som vi i vår region har for mange utenfor arbeidslivet, så her trenger vi en politikk som bidrar til inkludering og til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft.

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet. Vi mener at Regjeringen og Stortinget må sikre at minst 95 prosent av husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer får tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund i løpet av 2025.

Det er avgjørende at NTP følges opp og at det sikres tilstrekkelig med midler til InterCity-utbyggingen. Da videreutvikler vi en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og sørger for god tilgang på kompetanse. Videre må Nye Veier sikres midler slik at vi kan holde framdriften på E-134. Den binder øst og vest sammen og sikrer at varer kommer trygt og effektivt frem.

Neste stortingsperiode starter nå - og vi vil gjerne spille ball med politikerne om løsninger som sikrer og utvikler fremtidens jobbskapere i Vestfold og Telemark. Sammen scorer vi mål!