Vi i Høyre er godt fornøyd med at vi har mer fleksible barnehageløsninger tilpasset ulike familier som en del av partiprogrammet vårt.

Barnehagen er en god og viktig arena for utvikling, læring, sosialisering, inkludering og integrering. Det er viktig at barn opplever trygge og gode relasjoner til ansatte og andre barn, og at de får utforske og oppdage nye sammenhenger gjennom lek i sin barnehagehverdag. Vi ønsker at flere barn får tilbud om, og tilgang til barnehageplass når de fyller ett år eller når permisjonstiden er over. Det er viktig for barna, for den enkelte familie og for samfunnet.

Det er også viktig å sikre fleksibilitet i barnehagenes åpningstider. Noen foreldre pendler, mange jobber skift, noen er enslige forsørgere og andre har forsørgeransvar for eldre. Skal Horten være en attraktiv kommune for barnefamilier må vi tilby fleksible løsninger for ulike familier, dette gjelder også for barnehager.

Barnehagen er en svært viktig arena for tidlig innsats. Kvalitet i tilbudet, mangfold og valgfrihet er viktig for å gi ulike barn like muligheter. Høyre vil ha et samfunn som setter menneskene foran systemet. Det gjelder også innen barnehagesektoren. Når samfunnet endrer seg må vi som tilbyder av tjenester til kommunens innbyggere også endre oss. Det å sikre alle barn tilbud om og tilgang til barnehager av høy kvalitet der barn kan leke og utvikle seg sosialt i trygge omgivelser er en god investering i vår felles framtid.

Når det offentlige samarbeider med private aktører, spiller de hverandre bedre. Vi må bruke alle de gode kreftene i samfunnet. Vi ønsker både offentlige og private barnehager velkommen. Det viktigste for Høyre er at barnehagene har god kvalitet. Høyre mener at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Derfor vil vi jobbe hardt for å beholde den norske barnehagemodellen, for likebehandling, mangfold og kvalitet.

Vi er heldige i Norge. Vi har en velfungerende barnehagesektor med høy brukertilfredshet. Norsk barnehagesektor er preget av et stort mangfold og høy kvalitet. Det har vært en sterk vilje til å bruke både egne krefter og ressurser for å realisere drømmen om å etablere barnas drømmebarnehage og en god arbeidsplass. Sektoren er også preget av vilje til å spille hverandre gode og å dele beste praksis. Som kommune kan vi sikkert lære av andre, også når det gjelder å tilpasse barnehagetilbudet bedre til dagens familier.

For Høyre er det noen viktige prinsipper som ligger til grunn. Det er likebehandling av kommunale og private barnehager og det er foreldres rett til selv å velge barnehage for sine barn. For oss handler det om å sikre alle barn et godt barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage barna går i. Alle barn fortjener et barnehagetilbud av høy kvalitet og de fortjener å bli behandlet likt. Alle barn er like mye verdt uavhengig om de går i en privat eller kommunal barnehage. Det sikrer vi gjennom lik behandling av kommunale og private barnehager når tilskuddene beregnes.

Valgfrihet er en viktig verdi i seg selv. Familier og barn er ulike. Noen foreldre ønsker en gårdsbarnehage, noen en utebarnehage, for noen er mat og matkultur veldig viktig, andre ønsker å fylle barnehagehverdagen med musikk og dans. Det er gjennom å dyrke mangfoldet og forskjellene vi får fram det beste i alle. Retten til selv å velge barnehage for sitt barn er helt grunnleggende for oss i Horten Høyre.