Gå til sidens hovedinnhold

– Regjeringa satser ikke på sjøen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonal transportplan 2022-2033 er framlagt og kostnadene er stipulert til 1.200 milliarder kroner.

Denne enorme summen skal gi bedre infrastruktur i hele landet. Det skal bygges veger, utbedre jernbanetilbudet, sørge for en funksjonell luftfart, rassikre vegene våre, bidra til bedre kollektivtransport, bygge ut farledene langs kysten og bidra til at gods overføres fra veg til sjø og bane, for å nevne en liten del av det som vår nasjonale transportpolitikk skal omfatte.

Arbeiderpartiet har hevdet at regjeringa Solberg ikke prioriterer kysten. Etter framlegget av planen fra 2022-2033 gjelder dessverre dette postulatet enda.

33 milliarder av planens totalsum på 1.200 milliarder kroner avsettes til kystforvaltning, til havner, farleder, beredskap for akutt forurensing i sjø og tilskuddsordninger for sjøtransport. Tre prosent av totalen i NTP avsettes til dette formålet.

Den samme planen sier at «Sjøtransport er en effektiv og sikker transportform som krever relativt lite infrastruktur. Godstransport på sjø er energieffektivt, og klimagassutslippene pr. transportert tonn er i gjennomsnitt lave.»

Arbeiderpartiet er enig i dette, og ikke minst derfor er det forunderlig å se at den regjeringa som skriver dette i sin egen plan ikke følger det opp. Det avsettes midler hvert år på statsbudsjettet til godstransport på sjø, og i siste periode er midlene kraftig redusert i revidert budsjett. Her prøver regjeringen å framstå prektigere enn de er. Det virker som om regjeringen ikke har til hensikt å følge opp sine egne mål om godsoverføringen, siden de systematisk bruker pengene til andre formål. Blir det mer gods fra veg til sjø av det? Svaret sier seg selv.

Kysthavnallianser påpeker dette i innlegg i ulike aviser. Kysthavnalliansen er skuffet over regjeringen og sier at det er grunn til å tro at regjeringen også med denne NTPen bidrar til enda mer godstransport på norske veger. Godstransport på vegene øker og det trengs konkurranseutjevnende tiltak som kan være med på å styrke sjøtransportens attraktivitet, som eksempelvis avgiftslettelser for sjø som gir likt nivå for sjø som for veg og bane. Arbeiderpartiet er fullstendig enige med kysthavnalliansen og mener at det er på tide med en reell satsing på kysten, inkludert en overføring av gods fra veg til sjøtransport.

Kysthavnalliansen viser til en gjennomgang av de siste tre NTPene, som Menon Economics har gjort på vegne av Norsk havner, Rederiforbundet og Kystrederiene. Denne dokumenterer at det siden 2014 konsekvent er bevilget mindre til sjøtransport over statsbudsjettet enn den vedtatte rammen i NTP.

Til denne skandalen er det følgende å si; Ikke bare er det bevilget for lite til kysten, midlene brukes i tillegg ikke opp!

Arbeiderpartiet fastholder at regjeringa ikke satser på sjøen!

Det trengs nye koster i regjeringskontorene! Til høsten er det mulig å gjøre noe med det!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.