Kommunen avslo å bidra med et transparent grunnlag. Dette kunne belyse årsakene til det betydelige kommunale avgiftshoppet på 21 prosent, eller med 2900 kr til 16 680 kr pr år og husstand. Min påstand er at lederlønninger, driftsutfordringer, feilinvesteringer, dårlig gjennomførte prosjekter basert på feil kalkyle, svake kontrakter eller dårlig styring, også kan være bidragsytere. Kommunalsjef Geir Kjellsen mener hypotesen er feil, og det kan kommunen dokumentere. Behovet for en dypere gjennomgang som er ærlige på utfordringer, må fortsatt etterlyses. Det fins sektorvise selvkostbudsjetter (vann, avløp, renovasjon, feiing) som gir grunnlaget for gebyrberegningen.

Kommunen har kunnet påvirke kostnadsøkningen i mange ledd. Jeg mener politikerne verken har forstått eller styrt de forhold som er avgjørende for gebyrøkningen. De velger slavisk å forholde seg til administrasjonens ønsker. Politikerne er overraskende stille om dette. De vedtok gebyrøkningen den 15.desember 2022 (sak 155/22). Ordfører har ikke besvart min henstilling om meropplysninger.

Selvkostsektorenes prosentvise økning er slik: Feier (19,8), Vann (VIV 54, Horten kommune 10), Avløp (29), slam (25) og renovasjon (15). Det er ikke mulig å finne ut hvorfor, hvor eller hva selvkostbeløpene bidrar til av gebyrøkning. Kan det være riktig at det i det vesentligste er kapitalkostnader, renteøking og strømpris som bidrar? Kommunen har fastrente på 41 % av sine lån – hvordan er situasjonen i selvkostselskapene? Kostnadsøkningen i VIV, VIB og VESAR er vedtatt av de respektive representantskap, dvs. de kommunale eierne. Deres tall må tåle dagslyset.

Jeg kontaktet Vestfold og Telemark Kommunerevisjon. Revisoren kontrollerer kommunens etterkalkyler for selvkostregnskapet, håndtering av selvkostfond og noteinformasjon. Dessverre foreligger ikke revisjonsresultatet av prisvekstbeslutningen før våren 2024.

Politikernes beslutningsgrunnlag i kommunestyremøtet den 15. desember 2022 var tre dokumenter. «Økonomi- og handlingsplan 2023-2026» med vedleggene «Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2023-2026 Horten kommune Kap. for Selvkost (vann, avløp og renovasjon – s.48)», og «Vedlegg 1 Betalingssatser for 2023 - kommunedirektørens innstilling». Dokumentenes problem er at det er ikke gitt, verken en overordnet behovsbeskrivelse av kostnader, en detaljert forståelse av enkeltfaktorenes virkning på gebyret og heller ikke en kritisk redegjørelse for økonomisk risiko og hvor optimal forvaltningen og driften er. Det er bare en oppramsing av forventet kostnadsøkning fremover.

Investeringene på 100 millioner kr. rettet mot vann, avløp og renovasjon vil øke det kommunale gebyret med 400 kroner for husstander som mottar kommunale gebyrer. Da gjenstår det bare å forklare gebyrets restøkning på 2500 kr.

Jeg ser frem til kommunalsjefens klargjøringer.