Arbeiderpartiet vil nedsette en ny kommisjon for å utrede sosial ulikhet. SVs Kari Elisabeth Kaski påpeker at prat ikke reduserer ulikhet i Norge. Dessverre viser de rødgrønnes historie at hun har rett.

Den rødgrønne regjeringen fikk overlevert en utredning om sosial ulikhet og fordeling i 2009, men la den rett i skuffen. Det er den borgerlige regjeringen som har gjennomført de viktigste forslagene som utvalget pekte på for å redusere ulikhet, nemlig gratis kjernetid og flere pedagoger i barnehagen, økt barnetrygd, tiltak mot frafall i skolen og et bedre kvalifiseringstilbud for dem som står utenfor arbeidslivet.

Hvis vi skal utjevne forskjeller og gi alle like gode muligheter for å lykkes i livet, må vi først og fremst bidra til en god oppvekst og utdanning for alle barn og unge uavhengig av bakgrunn. Derfor innførte vår regjering en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehagen, for barn fra familier med lav inntekt. Den omfatter nå om lag 34.000 barn, som deltar i lek, læring og utvikling sammen med andre barn. Vi har også innført en bemanningsnorm og skjerpet pedagognormen, slik at kvaliteten i barnehagetilbudet blir bedre for alle barn. Vi har sørget for tidligere innsats og bedre oppfølging for barn som henger etter, slik at de de får hjelp til å komme videre og ikke faller fra. Nå skal regjeringen iverksette en fullføringsreform, som vil gi både unge og voksne mer tid og bedre tilpasning slik at flere kan gjennomføre videregående skole.

Selv om SV lenge mente at økt barnetrygd var det viktigste tiltaket mot barnefattigdom, ble det ingen reell vekst i barnetrygden de åtte årene de satt i regjering. De siste årene har vi økt barnetrygden med 8200 kroner for de minste barna. Det må være pinlig for SV at deres viktigste tiltak mot barnefattigdom ble forsømt av dem, og gjennomført av en ikke-sosialistisk regjering.

Fordelingsutvalget pekte også på betydningen av utdanning og kvalifisering for dem som står utenfor arbeidslivet. Dette ble knapt nevnt av de rødgrønne da de oppsummerte sin politikk høsten 2012. Regjeringen har nå sørget for at flere arbeidsledige og permitterte kan ta utdanning med dagpenger, forbedret lånekassens ordninger for voksne, og utviklet mange nye veier til fagbrev og etterutdanning sammen med partene arbeidslivet. Integreringspolitikken er reformert, med vekt på bedre norskopplæring og utdanning som gir et varig fotfeste i det norske arbeidslivet.

Historien viser at de rødgrønne snakker mye, men leverer lite når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller. Nå resirkulerer Ap gamle forslag om utredninger og kommisjoner. Kunnskap er alltid bra, men jeg frykter i likhet med SV at det blir med praten. Hvis vi får fornyet tillit, skal vi fortsette å gjennomføre tiltak som gir mennesker bedre muligheter både gjennom utdanning, arbeid og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.