Gjengangeren publiserte i juni 2019 en artikkel om at Arbeidstilsynet hadde kommet med anmerkninger og pålegg knyttet til dugnadsvirksomhet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten. I publiseringen ble det blant annet hevdet at påleggene «ryster BCC» og «slår beina under dugnadsånden».

Klager A er trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) som mener Gjengangeren har fremstilt saken som om BCC er involvert, noe klager oppgir ikke er tilfelle. Tilsynet handler om dugnadsselskaper eid av lokalmenigheten Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, skriver klager. Slik klager ser det, gir Gjengangeren gjennom tittel et misvisende inntrykk av at BCC har uttalt seg, mens det i realiteten er et anonymt menighetsmedlem som er sitert.

Klager påpeker at redaksjonen aldri tok kontakt med BCC. Etter klagers mening har Gjengangeren publisert usanne og feilaktige påstander, samt påstander klager ikke har fått imøtegå. For øvrig reagerer klager på at artikkelen er basert på anonyme kilder. Klager mener mange feil skyldes nettopp dette kildegrunnlaget.

Klager B er Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten som også mener Gjengangeren har publisert flere usannheter, blant annet at det skal ha vært avholdt et krisemøte og sendt ut fakturaer på gavebeløp. Slik klager B ser det, skulle Gjengangeren tatt kontakt før publisering for å kontrollere opplysningene, og ikke basert omtalen på én anonym kilde.

Videre mener også klager B at Gjengangeren skulle gitt mulighet for samtidig imøtegåelse. Gjengangeren erkjenner at tittelen kan være misvisende, men viser til at det av brødteksten er tydelig hvem som har uttalt seg. Slik Gjengangeren ser det, handler klage A overordnet sett «om BKM-medlemmer kan uttale seg om hvordan de oppfatter situasjonen i BCC, som de er en del av». Gjengangeren mener også det er kunstig å skille lokalmenighet fra moderorganisasjon, men bekrefter at ingen av klagerne ble kontaktet for samtidig imøtegåelse. Det mener avisa den skal ha kritikk for. Samtidig mener Gjengangeren at mangelen balanseres noe av et kritisk leserinnlegg fra BKM Horten som ble tatt inn kort tid etter publisering. For øvrig påpeker avisa at omtalen ikke er basert på én kilde. Gjengangeren mener uttalelsene er underbygget av annen dokumentasjon, og at det var akseptabelt å anonymisere kilder som fryktet represalier ved å uttale seg åpent.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at titler ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Slik utvalget ser det, gir tittelen i den påklagede publiseringen et inntrykk av at BCC har uttalt seg i saken, noe utvalget konstaterer ikke er tilfelle. PFU mener derfor at Gjengangeren ikke hadde dekning for tittelen.

Utvalget merker seg at uttalelsene i tittelen kommer fra en anonym kilde, som også hevder at det har vært avholdt et krisemøte der det ble bestemt at det skulle sendes ut fakturaer. Kilden uttaler seg dessuten om hvordan medlemmer forventes å bidra økonomisk i menigheten. Etter utvalgets mening kan mediene videreformidle hvordan medlemmer i en menighet opplever forholdene. Når kilder frykter represalier ved å stå frem, er det akseptert at mediene anonymiserer. Bruk av anonyme kilder fordrer imidlertid en spesiell aktsomhet, jf. VVP 3.2. Utvalget registrerer at Gjengangeren opplyser å ha vært i kontakt med flere kilder. Samtidig kan utvalget ikke se at Gjengangeren har synliggjort i tilstrekkelig grad hvordan de publiserte påstandene er kontrollert. Slik utvalget ser det, er klagerne sentrale kilder som avisa skulle kontaktet, både for å kontrollere opplysninger og for å gi saken større kildebredde, jf. VVP 3.2.

I mange tilfeller vil kontroll av opplysninger også innebære at man innhenter samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Denne retten utløses i de tilfeller man blir utsatt for sterke beskyldninger av faktisk art. Slik utvalget vurderer det, fremmes det én påstand som utløser VVP 4.14 overfor klager B; at det skal være sendt ut fakturaer på gavebeløp. PFU noterer seg at klager B har fått et tilsvar på trykk. Det publiserte tilsvaret veier imidlertid ikke opp for at klager B ikke ble gitt anledning til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Gjengangeren har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. januar 2020

Alf Bjarne Johnsen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Kristin T. Hoff.