Det er i dag alminnelig enighet om at klimatrusselen som truer kloden er menneskeskapt og at den vil avstedkomme store og uoversiktlige negative konsekvenser for menneskeheten. Det er også bred enighet om at utslipp av menneskeskapt CO2 er den viktigste årsak til dette. Det må være innlysende at utslippene må komme under kontroll snarest mulig.
For å konkretisere problemstillingen bør man snarest fastlegge det tidspunkt når olje- og gassutvinning på norsk sokkel skal avsluttes. Norge bør som et rikt land gå foran. Det må snarest komme en bred debatt om dette der mange skal høres og bidra, ikke minst oljenæringen selv og fagbevegelsen. Jeg antar at de selv allerede har kommet til den erkjennelse at det vil komme til å ta slutt. Da gjenstår beslutningen om når. Folket i bred forstand må selvsagt være med i debatten – dette angår alle. Men det er politikerne som må initiere og lede denne debatten og drive den frem til en beslutning - det haster. Konsensus er målet, men et mindretall må ikke få lov til å stoppe dette.
Fastleggelse av tidspunktet for oljeslutt - 2040? 2050? eller ???? - blir resultatet av en slik bred demokratisk prosess – men det haster. Der er først når sluttdatoen for petroleumsutvinning på norsk sokkel er fastlagt at den konkrete planlegging av avviklingen vil komme i gang hos oljeselskapene, hos de mange direkte berørte og i nasjonen som helhet. Samfunnet vil trenge tid for å omstille seg til tiden etter oljen – derfor må man gå i gang nå. Man kan ikke forvente at olje- og gassindustrien selv vil sage av den gren de sitter på. Venstre er en naturlig initiativtaker til denne debatten med sin konsekvente innsats for naturvern, miljø og klima gjennom mange årtier. Debattens mål er å føre frem til bredest mulig enighet om det konkrete tidspunktet for endelig avslutning av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Da vil den konkrete omstilling i næringslivet og i samfunnet ellers komme i gang. For bedriftene som lever av olje- og gassmarkedet markedet direkte og indirekte, også Horten, kan dette oppleves som en trussel. Men dette må også sees som en mulighet. Selve avviklingen vil skape behov som skal møtes. Og det som skal komme etter, et eksempel er store havvindanlegg, vil skape grunnlag for nyetableringer - ikke minst innenfor teknologi, og åpne nye muligheter for eksisterende industri.