Vi viser til brev datert 5. september 2021 om hogst på Tonsåsen. Naturvernforbundet i Horten vil sterkt beklage at vårt brev ikke er besvart av verken Horten kommune eller Horten Industripark, herunder at spørsmålene i henvendelsen ikke er nærmere besvart og vurdert.

Naturvernforbundet registrerer etter flere befaringer, senest lørdag 13. november, at det er foretatt en omfattende flatehogst på Tonsåsen. Flatehogsten vil medføre meget negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet (også for omkringliggende områder) og utslipp av karbon. Muligheten for å utvikle et boligområde der man tar vare på grupper av trær er langt på vei borte.

Den foretatte flatehogsten vitner etter vår vurdering om at verken Horten kommune eller grunneier har den nødvendige forståelsen av biologisk mangfold og samfunnsplanlegging med vekt på bærekraftig utvikling. Vi kjenner ikke til at det før igangsettingen av hogsten er foretatt kartlegging av biologisk mangfold i området. Henvendelse til Horten kommune fra C. Krohn om dette er ikke ble fulgt opp, ref. brev datert 31. august 2021. Vi finner det meget kritikkverdig at grunneier bevisst har valgt å se bort fra vår anmodning om kartlegging av det biologiske mangfoldet.

Naturvernforbundet vil i dialog med relevante fagmiljøer foreta en nærmere vurdering av flatehogsten, herunder om den er foretatt på et legalt grunnlag.

Vi ber om at videre hogst i området umiddelbart stanses. Naturvernforbundet vil særlig peke på viktigheten av at man bevarer markert skogområde som ligger øst og sør for kraftlinjen (markering med bånd indikerer at man planlegger hogst her, se vedlagt foto). Dette er verdifull blandingsskog som det er viktig å bevare nettopp ut fra hensynet til biologisk mangfold.

Naturvernforbundet ser med stor bekymring på situasjonen for hele området Adalstjern – Fogdeskogen – Tonsåsen. Det er et sårbart økologisk system som nå er under ytterligere press. Vi vil derfor snarlig komme tilbake med forslag om utvidelse av Adalstjern naturreservat. De planlagte utbyggingen på Tonsåsen forsterker behovet for å utvide verneområdet og etablere buffersoner.