For Arbeiderpartiet er religion ikke bare en privatsak for hver og en, men også et offentlig anliggende når samfunnet skal bidra og legge til rette slik at troende får gode rammer å utføre sin tro innenfor. I fellesskap har vi lagd en raus ordning med økonomisk støtte, og vi anerkjenner betydningen av tros- og livssynssamfunnenes bidrag gjennom frivillige fellesskap.

I Stortinget foreslo Arbeiderpartiet at det skulle være krav om 500 medlemmer for registrering og vigselsrett. Vi ble sørgelig alene. Vi foreslo også dialog og forpliktende samarbeid bygd på ivaretakelse av viktige fellesverdier som demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling.

Gjennom medienes avsløringer og Hjelpekildens arbeid vet vi at mye ikke er som det skal i flere trossamfunn. Vi vil ikke at noen skal utsettes for tvang eller undertrykking i religionens navn.

Det er overgrep mot enkeltmennesker og strider mot grunnlaget for økonomisk støtte fra fellesskapet.

Antall tros- og livssynssamfunn økte med 69 pst. på 20 år fra 488 til 859 samfunn (1999-2019). Erna Solbergs regjering var i 2018 tydelig på at en grense på 500 medlemmer var riktig for å kunne få støtte. Det var nødvendig for å kunne få en effektiv og inngående kontroll med tros- og livssynssamfunn.

Senere ble grensen overraskende senket til kun 50 medlemmer. Underlig, når antall samfunn har fortsatt å øke, og kravene til grunnlag for tilskudd har økt, uten at regjeringen har styrket det de sjøl mente var en alt for svak kontrollfunksjon. Man lukker øynene for egne advarsler og svekker kontrollen med åpne øyne. Med viten og vilje føres det ikke skikkelig kontroll med bruk av fellesskapets penger. På mitt spørsmål om kontrollvirksomheten svarer statsråd Ropstad meg i forrige uke at det de siste 3 årene er foretatt kun 5 tilsyn.

Vi vil ha bedre kontroll og mer dialog med tros- og livssynssamfunn. Dette med mål om at vi sammen bygger samfunn, løser sosiale utfordringer, fremmer integrering og demper konflikter.