Skolen på Nykirke er i svært dårlig stand og det er tidligere besluttet at den skal rehabiliteres. Innstillingen til denne møterunden var at den skulle rehabiliteres innenfor en tidligere besluttet ramme på 48 millioner.

Et samlet kommunestyre var imidlertid enig i at dette ikke ville gi en god nok skole for fremtiden. Noen tok til ordet for å bygge en ny skole på ny tomt til ca. 100 millioner, mens andre ønsket å vurdere en «mellomløsning», der en kombinerer nybygg med oppussing av den delen av skolen som er fra 1990-tallet. Tilslutt samlet hele kommunestyret seg om et forslag som sa at begge alternativene skal bli utredet.

Alle foreslåtte løsninger for Fagerheim skole står fortsatt åpne 

Det er fordeler og ulemper med begge alternativene. Fordelene med et nybygg er åpenbare, mens ulempen er høyere investeringskostnadene og at det tar lengre tid å fullføre prosjektet. På grunn av ny runde med regulering og prosjektering vurderer administrasjonen at nybygg tar to til tre år lengre tid enn rehabilitering. Fordelen med en kombinert løsning er lavere investeringer og at en får nyttiggjort seg verdien av eksiterende bygg. Det er imidlertid også pekt på ulemper, som trafikkforhold, muligheter for utvidelse, med mer.

Personlig er vi veldig glade for at alle samlet seg om å utrede begge alternativene. Utredningene medfører heller ingen reell forsinkelse, for uansett valg av løsning – med unntak av det billigste alternativet – er det nødvending med videre utredninger.

For innbyggerne på Nykirke bør det også være betryggende at et samlet kommunestyre har forkastet den billigste løsningen, og sagt at Nykirke skal ha en stor nok, moderne og godt tilpasset skole.

Nå skal fagfolkene jobbe videre med to forskjellige løsninger. Kostander, størrelse, romløsninger, byggetid, med mer vil bli vurdert for begge alternativene. I september vil det bli fattet et endelig vedtak som skal sikre Nykirke en god skole for fremtiden.

Are Karlsen, ordfører

Ivar Andreassen, varaordfører