Trasevalget kom opp under behandlingen av «Bærekraftig arealpolitikk i Vestfold».


Ivar Andreassen fra Senterpartiet fremmet et tilleggsforslag. Det hadde følgende ordlyd:
«Jernbaneverket varsler utredning videre av tre alternativer for dobbeltsporet jernbane gjennom Horten. Kommunestyret vil på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger be om at dobbeltspor med stasjon i tråd med Skoppum Vest utredes. Horten kommune tar initiativ til planprosess for denne løsningen. Kommunestyret får seg forelagt sak om framdrift høsten 2012».


I argumentasjonen heter det at Horten kommune peker på de positive virkningene denne plasseringen vil ha i forhold til kulturlandskapet i Horten, og da spesielt at Borreskåla og området sør for Bakkenteigen blir skånet.

Begrenser skadevirkningene

Videre mener flertallet at Skoppum Vest begrenser skadevirkningene i forhold til jordvern, og at alternativet begrenser skadelige naturinngrep.


Skoppum Vest er videre en positiv løsning for samfunnsmessig bærekraft, og den skaper gode utviklingsmuligheter for boliger og næring. Skoppum Vest gir god tilgjengelighet for regionen rundt Horten, og løsningen gir et trafikknutepunkt sammen med riksvei 19 og E 18.


Trasevalget gir en god og tilgjengelig plassering av stasjonen, og Skoppum Vest samsvarer godt med en ny trase vest for Nykirke.

Klar prioritering

«Horten kommune gjør med dette en klar prioritering av trasevalget og det videre planarbeidet. Horten kommune søker dialog og et tett samarbeid med Jernbaneverket om planarbeidet og det videre arbeidet med dobbeltspor og en ny stasjon i Horten», heter det i forslaget som fikk knappest mulig flertall.


Dette flertallet besto av 15 fra Arbeiderpartiet, to fra Venstre, to fra Rødt, en fra Senterpartiet pluss Torild Brække fra Høyre.


15 stemmer fra Høyre, blant dem ordfører Børre Jacobsen, tre fra Frp, en fra SV og en fra KrF utgjorde mindretallet.

LES OGSÅ: - Skoppum vest har flere ulemper

Mange ulemper

Bakkenteigen-motstander Benn Solem tilhørte mindretallet:


– Jeg oppnådde det jeg ville ved å få utredet tre alternativer videre. Så får jeg se om det kommer fram nye momenter som får meg til å skifte mening. Per i dag ser jeg mange ulemper ved Bakkenteigen, sa Benn Solem til Gjengangeren etter avstemningen.

LES OGSÅ: Skal stoppe toget til Bakkenteigen