Da murerne satte spaden i jorda på den solrike tomta på hjørnet av Arne Beckers gate og Thoresens gate for mer enn hundre år siden, var formålet å bygge et barnehjem. Senere har bygget i flere tiår huset Beckerbo barnehage, helt til den ble nedlagt.

Nå har Kodial Invest AS kjøpt bygget og tomta, samt et nabohus på nedsida. De vil bygge leiligheter til utleie, men samtidig bevare den spesielle fasaden. Kodial har engasjert Arkitektgruppen Drammen AS til forprosjektet av ombyggingen.

– Førsteinntrykket da vi fikk se huset i Arne Beckers gate 4 var at dette var et virkelig flott hus, med en nydelig beliggenhet, forteller arkitekt Carl Erik Utengen. – Jeg er helt enig med politikerne i Horten, som ønsker å ta vare på det. Det er nettopp det vi også vil.

Rett før jul sendte de en byggesøknad for ombygging til Horten kommune, der de presenterer planene.

 

I den arkitektoniske redegjørelsen som fulgte søknaden går det blant annet fram at bygget skal romme seks leiligheter. Tre i første etasje, og tre i andre. To av leilighetene i andre etasje får tilleggsarealer med intern trapp opp til loftet, der det skal settes inn nye takvinduer for å tilfredsstille krav til dagslys. En av leilighetene får også tilleggsareal i kjelleren, der man tenker å senke bakkenivået og sette inn større vinduer i kjelleretasjen for å oppfylle krav om rømningsvei.

Fasadene tilbakeføres til det opprinnelige ved at et gjenmurt vindu på sørsiden skal åpnes igjen.

LES OGSÅ: Kodial vil bygge leiligheter i Beckerbo

Søker om fravik fra byggeforskriftene

Tiltakshaver og arkitekt søker om fravik fra byggeforskriftene på noen punkter.

– Det må vi alltid når det gjelder slike gamle bygninger, forteller Utengen. – Det åpnes det også for i Plan- og bygningsloven i slike tilfeller. Hvis man skulle isolert så mye som Tek 10-kravene normalt krever, ville murveggen rett og slett fryse i stykker og bli ødelagt.

Murermestere har tidligere uttalt at Beckerbo er uvanlig flott håndverk.

– Det må jeg si meg enig i, sier Utengen.

Arkitektgruppen Drammen AS har lang erfaring med rehabilitering av gamle hus, både i Drammen og andre steder, deriblant Horten. Det er ikke første gang de tar oppdrag for Kodial Eiendom, blant annet.

– Ja, jeg vet at det har vært en del fram og tilbake med Horten kommune i forhold til noen av Kodials andre eiendommer, men jeg føler at vi har en veldig god dialog med saksbehandlerne.

Ikke omregulert til barnehage

Etter det Arkitektgruppen Drammen AS kjenner til, har bygningen aldri fått noen godkjent bruksendring fra barnehjem til barnehage. Slik de ser det, er altså Beckerbo å anse som bolig.

«En ombygning til bolig vil i prinsippet være en ombygging uten bruksendring», forutsetter de i sin redegjørelse til Horten kommune.

De regner likevel med at man må søke endring av type bolig, ettersom status har vært et barnehjem – altså en institusjon – fra bygningstype 159 «Annen bygning for bofellesskap» til bygningstype 136 «Andre småhus med tre boliger eller flere».

«Eiendommen vurderes detaljregulert til boligformål, i tråd med kommuneplanens arealdel», skriver arkitekt Carl E. Utengen.

Parkeringsplasser

Det har kommet inn én merknad til kommunen fra en av de nærmeste naboene. Den handler nettopp om en bekymring for parkeringsforholdene, da naboer ofte erfarer at mange parkerer i Thoresens gate. Innsenderen forutsetter at Arne Beckers gate 4 – bedre kjent som Beckerbo – får egne parkeringsplasser og plasser til eventuelle gjester på egen tomt.

 

Det har arkitekt og tiltakshaver tenkt på. Den gamle garasjen på hjørnet av tomta, mot Thoresens gate, foreslås revet. På stedet skal det anlegges parkeringsplass til seks biler med innkjøring fra nedsiden. En av parkeringsplassene skal settes av til personer med nedsatt bevegelsesevne. Det planlegges også en egen sykkelparkering på vestsiden av huset, med plass til åtte sykler.

LES OGSÅ: Striden om sju av Kodials utleieboliger fortsetter

Må vurderes av kommunen

Kommunalsjef Silje Vaadal kan ikke forskuttere hva Plan- og bygningskontoret vil bestemme i forbindelse med søknaden om ombygning av Beckerbo, ettersom den fremdeles er under behandling.

 

– Men på generelt grunnlag kan jeg vise til Plan- og bygningslovens paragraf 31.2. Der framgår det at kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk, også når det ikke er mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, sier Vaadal.

– Forutsetningen er at bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk, og kommunen kan stille vilkår i en slik tillatelse.