Gå til sidens hovedinnhold

Ny helhetlig plan for Oslofjorden

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortinget har tatt initiativet til utarbeidelse av en ny plan for å beskytte og restaurere viktige naturverdier og biologisk mangfold i fjorden. Kunnskapsgrunnlaget er nå samlet inn og rapporten vil bli fremlagt for regjeringen i nærmeste fremtid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svake bestander av fisk, blåskjell, tang og tare, samt vekst av grønske og misfarget badevann er observasjoner som viser at fjorden sliter. Denne påstanden støttes også i rapporten, som konkluderer med at problemene i hovedsak skyldes utslipp av dårlig renset kloakk og avsig av næringssalter fra gjødslet jordbruksland. Problemene vil forverres med varmere klima og mer nedbør.

En svært stor del av Norges befolkning har sitt liv og virke langs fjorden og planen vil selvfølgelig ha stor betydning for trivsel og velvære. Store forventninger var det imidlertid også knyttet til innføring av det tidligere EUs vanndirektiv, som hadde samme formål, men dessverre uten at disse er blitt innfridd. Kort fortalt gikk direktivet ut på å bringe tilstanden i vann og nære fjordområder tilbake til det opprinnelige før forurensningene satte inn. Mye innsikt og kartlegging av utslipp er riktig nok fremskaffet som følge av dette. Men nødvendige tiltak som bygging og utbedring av renseanlegg, ikke minst for å følge opp voldsomme utbyggingsprosjekter, samt etablering av forpliktende regelverk, som også omfatter utslipp fra landbruket, har vi sett lite til.

Den nye planen vil selvfølgelig kreve store investeringer, ikke bare for å begrense tilførsel av næringssalter, men også for å fjerne tungmetaller, plast og diverse organiske forbindelser. Dersom lokale og statlige myndigheter hadde lyttet til bekymringer fremsatt fra kompetent hold tidligere, kunne samfunnet vært spart for store kostnader og ulemper. Omfang og kompleksitet tilsier trolig milliardbeløp for å rydde opp. Staten bør bidra vesentlig, men uten at dette skal være en sovepute for berørte kommuner.

Det er nå innført forbud mot fiske av torsk i håp om at dette skal bidra til å gjenreise bestanden. Uansett, dette oppfattes av mange som et kraftig inngrep i allmenne rettigheter i fjorden. Det gjør ikke saken bedre når det kommersielle fisket etter sild og brisling fortsetter uhindret som før, og dermed fratar siste rest av vesentlig mattilgang, ikke bare for fisk, men også for måker, sel og skarv.

Den nye helhetlige planen for Oslofjorden forventes å bringe mer realisme og troverdighet inn i forvaltningen av vår felles fjord. Den vil forøvrig også kunne bidra i prosessen for innføring av det såkalte grønne skiftet, som er et overordnet politisk mål.

Kommentarer til denne saken