Det er flere saker som begrunner ovenstående, og la meg nevne to sentrale ting: Kommunestyret har nylig vedtatt en ny områdereguleringsplan for sentrale bydel hvor involvering av beboerne ble gjennomført på en forbilledlig måte av administrasjonen. Lokalpolitikerne vedtok imidlertid å ta ut den mest sentrale bydel fra planen, og til vår forskrekkelse oppdaget vi at hensikten med dette var å bebygge den siste grønne lungen i byen mellom kirken og Bakkeåsen skole.

Vedtatt reguleringsplan for sentrale bydel har som målsetting (!) å bevare preget av småhusbebyggelse i kunstnerbyen, og da blir det jo et paradoks at den mest sentrale tomten foreslås bebygget med en institusjonspreget koloss på høyde med kirken, inneholdende åtte leiligheter for funksjonshemmede. De åtte leilighetene vil utløse et daglig behov for en betydelig biltrafikk, og når vi nå omsider har fått fjernet bussen skal den altså erstattes av flere titalls biler fra hjemmesykepleien og hjemmetjenesten.

Denne planen har det altså vokst seg en massiv motstand mot fra byens innbyggere, og Velforeningen har skriftlig protestert på plasseringen. Ekstra underlig er dette når vi vet at kommunen nå har fått tilbud om gratis tomt for dette bygget. Et tilbud som alle innbyggere ønsker velkommen for de som trenger tilbudet. På sikt er det vel sannsynlig at det blir behov for utvidelser også, og skal da resten av skolejordet bebygges?

Den tilbudte gratistomta er beliggende på en mye mer sentral del av byen for de som skal bo der. Den er nær Paletten Kjøpesenter, Åsgårdstrand Helsehus, det fremtidige Allaktivitetshuset som antagelig skal samlokaliseres med ny barnehage, ÅIFs klubbhus og fotballbaner med tilhørende parkeringsplasser. Og denne plasseringen vil altså ikke komme i veien for reguleringsplanens uttrykte målsetting om å bevare preget av småhusbebyggelse i sentrale bydel.

Har politikerne glemt at de er våre ombudsmenn og -kvinner, og ikke våre herrer?

Den andre saken gjelder trafikkforurensningen ved gjennomgangstrafikken som går frem og tilbake gjennom byen som en pulsklokke som slår hver morgen og ettermiddag. I forrige valgperiode ble politikerne fra samtlige partier i Horten forelagt en underskrifts-kampanje hvor 75 prosent av vel 300 voksne personer i Åsgårdstrand hadde protestert mot gjennomgangstrafikken og ønsket en omkjøringsvei syd for byen. Protesten den gangen var utløst av at Tønsberg kommune hadde fylt opp Slagendalen med fartshumper samtidig som bomring ble innført med avgift for å kjøre til Kilenkrysset hvor ny veitunnel ble anlagt for å lede bilister til/fra E18. Resultatet kjenner vi alle – bilistene pendler gjennom Åsgårdstrand hvor det ikke koster noe å kjøre gjennom byen på fv 311.

Og det er ingen grunn til å tro at gjennomgangstrafikken vil minke etter hvert som nordre Tønsberg blir bebygget. I tillegg vil trafikken til og fra den nye jernbanestasjonen på Skoppum vest øke, og ikke minst vil det bli en belastning i den perioden hvor Tønsberg jernbanestasjon vil være stengt på grunn av nybygging.

Politikerne i Tønsberg velter altså sine egne trafikkproblemer over på naboen, men nå krever vi at våre politikere hjelper sine egne innbyggere! Jeg erkjenner at ny omkjøringsvei syd for Åsgårdstrand blir meget kostbar og vil ta (for) mye dyrket mark til ny trase på om lag fem kilometer. Men gjennomkjøring forbudt burde derimot være et enkelt og rimelig tiltak å innføre slik at Tønsberg får sin egen biltrafikk i fanget på samme måte som vi i Åsgårdstrand nå har hatt i mange år. Folk fra Tønsberg får kjøre til/fra Kilen når de skal til/fra jobb enten det går nordover eller sydover. Og det er altså ikke snakk om å gjøre byen bilfri slik enkelte politikere hevder – det er gjennomgangstrafikken som skal bort.

Alle besøkende ønskes hjertelig velkommen – et poeng som ikke minst er viktig i forhold til en annen målsetting som våre politikere har vedtatt. Vi skal videreutvikle kunstnerbyen, og da kan vi ikke presentere gjestene for en trafikkforurensning som blir det første som møter dem både morgen og kveld.