Skogdrift er avgjørende for å sikre bosetting og næringsutvikling i hele Norge. Da kan vi ikke overlate eierskapet til noen få utvalgte.

Norges skal være et samfunn med gode muligheter for alle, uansett hvor du bor og hvor mye du har i lommeboka. Da må vi også sikre at helt vanlige folk skal kunne ha muligheten til å skape et liv for seg selv ved å høste ressursene i skogen. De siste åtte årene har dette prinsippet blitt utfordret av Høyre og Frp. De blå kameratene angrep konsesjonslover, priskontroll og åpnet til og med for at aksjeselskaper skal kunne kjøpe og selge skog uten krav om konsesjon.

Resultatet ble som ventet – prisøkninger og en stadig større konsentrasjon av eierskapet til norsk skog. I fjor så vi en helt konkret konsekvens av denne politikken, da en norsk forretningsmann solgte 600.000 dekar skog og utmark i Namdalen til et tysk selskap.

Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en ny retning for Norge. Løftet i Hurdalsplattformen om å sikre nasjonalt og lokalt eierskap til både jord- og skogeiendommer er fremtidsretta, og det er klokt. Vi klarte å stoppe mange angrep på konsesjonslovene da Høyre og Frp bestemte. Nå vil stramme inn på lovverket, gjeninnføre priskontrollen og stanse utsalget av eiendommene til Statskog. Vi må sikre at unge kvinner og menn rundt om i hele Norge skal få muligheten til å skape seg et levebrød av skogdrift – selv om de ikke har store formuer fra før. Det er også på høy tid at utsalget av Statens skoger blir stanset.

Arbeiderpartiet mener det er fornuftig at staten eier skog med store og profesjonelle skogeiere, som Statskog, for å videreutvikle norsk skognæring. I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer.

Gjennom eierskapet i Statskog sikrer vi også råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for samfunnet. Skogen er jo ikke bare en viktig ressurs for verdiskaping og sysselsetting, men den er viktig for folk flest. For friluftsliv, rekreasjon, jakt og fiske.

Så respekterer vi at Høyre, som Anna Molberg, og ikke synes det er problematisk at norsk skog selges ut av landet eller at noen få overtar stadig mer av de samla skogarealene i Norge. Det går rett og slett et viktig ideologisk skille mellom Arbeiderpartiet og Høyre på dette området også.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser fram til å arbeide for et norsk, variert, desentralisert og regulert skogbruk som gir også folk uten mye kapital muligheten til å høste av skogens ressurser. For nå er det vanlige folk sin tur!