Ordfører Are Karlsen har derfor bedt administrasjonen orientere om saken i kommunestyrets møte 18. februar. Flertallspartiene som i likhet med Høyre også kuttet i Enhet for rus og psykisk helses tjenester til brukere med milde og moderate rus og/eller psykiske helseproblemer synes også å være positive til å vurdere dette budsjettkuttet på nytt.

Rødt sa selvfølgelig nei til slikt kutt i sitt budsjettforslag og foreslo også å øke bevilgningene til helse med 5.2 mill. i 2021, økende til 8.5 mill. i årene 2022-2024. Mer til rus / psykisk helse og voksenhabilitering, mer til forebygging og fysioterapi eldre, gratis trygghetsalarm for eldre med svært lav inntekt, mer til kompetanse og rekruttering og tiltak sykepleiere og mer til kultur og trivselstiltak sykehjem.

Rødt vil vise til sak om «Oppvekstprofilen 2020» som ble behandlet i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (17.11.20), hovedutvalg for helse, omsorg og sosial (23.11.20) og kommunestyret (16.12.20). Her fremgår det at «Horten ligger generelt høyere enn fylket og landet når det gjelder psykisk uhelse og rusmiddelbruk blant unge» og «For å oppsummere ser vi at Horten generelt scorer dårligere på de fleste indikatorer enn landet for øvrig» - noe som medførte at både Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Hovedutvalg for helse og kommunestyret fattet enstemmige vedtak om at «de årlige oppvekstprofilene benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø» og at de «ser med bekymring på at psykisk helse og rusmiddelbruk har dårligere indikatorer enn resten av fylket og landet. Vi ber om å få resultatene fra ny undersøkelse så fort den er klar.»

Rødt stiller seg derfor uforstående til at kommunestyret og et stort flertall av de politiske partier vedtar å kutte i bevilgningene til Enhet for rus og psykisk helse og deres arbeid til fordel for brukere med milde og moderate rus og/eller psykiske helseproblemer.

Dette er jo et viktig og nødvendig arbeid som trenger økte ressurser og ikke stygge kutt og Rødt forstår ikke at politikere og politiske partier først kan vedta «at de ser med bekymring på at psykisk helse og rusmiddelbruk har dårligere indikatorer (i Horten) enn resten av fylket og landet» - for så å kutte stygt i bevilgningene til Enhet for rus og psykisk helse og deres nødvendige og svært viktige arbeid til fordel for brukere med milde og moderate rus og/eller psykiske helseproblemer – men Rødt vil selvfølgelig bidra til å oppheve slikt uansvarlig budsjettkutt, hvis det åpner seg en slik mulighet i kommunestyret 18. februar.

Rødt forstår heller ikke at flertalls- og høyrepartiene sier nei til kommunedirektørens modige budsjettforslag og hans solide argumentasjon for at eiendomsskatt vil være nødvendig for å opprettholde;

a. et bærekraftig helsebudsjett i ei nær framtid hvor antall eldre vil øke kraftig.

b. et forsvarlig oppvekstbudsjett de kommende år, hvor barn og unge vil stå foran betydelige utfordringer i form av økende utrygghet, rus og psykiske problemer – og

c. et anstendig NAV-budsjett, i ei framtid hvor alt for mange vil slite med arbeidsledighet og økende bokostnader.

Uten innføring av eiendomsskatt med sosial profil vil Horten kommunes økonomiske problemer fortsette å vokse, noe som vil medføre årvisse kutt i helsebudsjettet og det kommunale tjenestetilbudet, noe som vil gjøre hverdagen stadig vanskeligere for de av våre innbyggere som sitter nederst ved bordet og som er avhengige av et fullgodt kommunalt sikkerhetsnett.