«Jeg er opptatt av at fakta skal fram» sier en utbygger når han etterspør dammen som kan sette hinder for hans utbyggingsprosjekt i Holtandalen i lokalavisen. Den dammen som nok er like tørr som resten av vannmagasinene våre som er rekordlave på grunn av lite nedbør og attpåtil utenom sesong for salamander som yngler i dammen på våren ift. snøsmelting.

Samme utbygger som kom med støyrapport fra Skateparken og krevde den fjernet, påsto at området var rekreasjonsområde i planene han presenterte på vegne av 6–7 grunneiere. Jeg kan ikke forstå at så mange grunneiere synes de planene var så bra at de ville gå med på det, på bekostning av barn og unge. Dem om det. Utbygger la ikke fram støyplan/målinger over Ørn-krysset og veier som går rundt på tre av fire sidene av tomten som kan forvente store endring økt støynivå fra trafikk. Her kom bare sannhet som gagnet utbygger fram.

Kommunen jobber nå med å planlegge nytt veikryss på grunn av økt trafikk til HIP med Kongsberggruppen som skal ha 2200 ansatte der, samt Asko som skal frakte varer over i førerløs båt og ut av Horten på vogntog. Dette krysset antar jeg også vil være avlastningsvei for Bastøy-trafikken når f.eks. Hortenstunnelen er stengt. Tenker vi sier at Skateparker blir der den er, i hvert fall ift. til støynivå.

Eller når samme utbygger påsto at boligområdet rundt Sembskogen besto av 3 og 4 et. hus, noe bygningsrådet gikk rett på og godkjente planene om 4 et. boligblokker der. Det måtte leserinnlegg til for å sikre at kommunestyret fikk vite at det ikke finnes slike bygg utbygger påsto, bare en- og tomannsboliger. Heldigvis omgjorde kommunestyret dette til 3 et. og jeg som nabo ble klar over forskjønnet sannhet i byggebransjen.

Når en næringstomt taksert til 2,9 millioner nylig gikk for 6,5 millioner sier det noe om markedet vi har i Horten nå. Fortetting av næring og bolig i Horten skaper konflikter. Når eier at Biltematomten går til personangrep på en av Borge-sønnene som sier ifra om ulempen han og han familie får som privatperson ved evt. godkjenning av nye innkjøring til Borre Meny, kan dette angrepet være preget av at eier av biltematomten selv er avhengig tilgang til Borreveien om hans tomt noen gang skal kunne bli omregulerte fra dyrkbar mark og gi økonomisk gevinst?

Når samme eier melder at han kan være på vei tilbake til politikken, så undres jeg om det er til felles beste eller egeninteresse? Saken om Horten Gamle Gjestegård viser at et politisk parti kan gå bort fra sine valgløfter uten legitim grunn, det ser ikke bra ut og hvem vil stemme på et parti som gjør sånt? Jeg ønsker habile politikere. Det er ikke for sent å snu, ikke ennå.

Når håndteringen av saken rundt Gamlehorten gjestegård blir sendt departementet for å få svar om saken er håndtert riktig, blir jeg bekymret. Nå kommer nye investeringsselskap og utbyggere til Horten. Noen kommer med nytt navn, men med tilknytninger til kjente lokale aktører.

Klart Horten er aktuell for de fleste investorer og utbyggere nå. Hortens verdi øker med tilflytning og økt næringsaktivitet og da trenger vi ikke gå på billigsalg for utbyggere med et ønske, profitt. Horten kan kreve mer og trenger riktig og nok personell til å ivareta innbyggernes interesser.

Da er det viktig å ha en administrasjon med fagkunnskaper og habilitet nok til å ivareta innbyggernes interesser. Fokus på infrastruktur, støy, masse osv. så konflikt mellom bolig og næring blir minst mulig. De må også ha ressurser nok til å følge opp kommunale bygg, noe Sentrumsskolen og merkostnader ift. med rettssak vitner om at de ikke har hatt. Det har også blitt varslet at kommunen må prioritere på grunn av sårbarhet knyttet til personer og arbeidsmengde.

Kommunen bør også ansvarliggjøre utbyggere, stille krav til at planer som presenteres inneholder fakta og ikke forskjønnet sannhet, at merkostnaden ved evt. feil må tas av utbygger selv. Kommunen bør også stille krav til at fasader er tilpasset omgivelsene. Horten har alle muligheter og nå bør vi ikke la mulige framtidige cowboyer i byggebransjen ødelegge byen vår. Sånn når sannheten skal fram så ser det jo ikke så bra ut nå.

Horten kommune søker nå ny rådmann. Mitt ønske er at denne rådmannen kommer utenfra, en som ikke har tilknytninger til Horten. En person med fagkunnskaper innen byutvikling og kunnskaper om klima og klimaendringer og hvordan det kan påvirke byggeplaner så kommunen gjør ting rett første gang. Vi trenger en mer habil kommune og politikere hvor inhabilitet utelukkes i alle ledd og saker. Slippe sende så mange saker til Departementet og Statsforvalteren.

Jeg skulle gjerne la vær å engasjere meg, men som nevnt i tidligere leserinnlegg, det presenteres for mye ræl fra utbyggere og det er for dårlig politisk og administrativ behandling. Forskjønnet sannhet som fornærmer, hvor dum tror enkelte utbyggere eller politikere at vi innbyggere er?

Jeg vil ha fakta som rammer for behandling og habilitet til å behandle byggesaker i alle ledd. Jeg ønsker en kommune med en bedre plan for tilflytting, f.eks. stille krav til at det bygges boliger for førstegangskjøpere/unge mennesker når kommunal tomt selges til boligformål og en plan som ivaretar grønne områder så ikke alt blir asfalt. Ja til å beholde skateparken og Gamlehorten gjestegård for oss innbyggere. Nei til utbyggere som kun tenker profitt. Hev standarden i alle ledd og sile ut inhabilitet så Horten kommune fortsatt er og vil være en drittfin by å bo i også i framtida.