Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i vår kommune

Av
DEL

MeningerOver 12% av barna i vår kommune lever i en familie med vedvarende lavinntekt. Det betyr at rundt 4 elever i alle klasserom har en slik livssituasjon. Det er en utfordring vi aktivt må sette i verk ulike tiltak for å løse. Vi har gode fagfolk i kommunen som jobber for å bidra daglig. Vi har barnehager, skoler, NAV, familiehus og barnevern. Ikke minst har vi engasjerte voksne både foreldre og andre som engasjerer seg i ulike frivillige lag og foreninger. Det er få saker som engasjerer og forener mennesker som omsorgen for barn og unge.

Barnefattigdom handler ikke bare om inntekt, det handler også om andre rammer man vokser opp i. Rødt ønsker at alle skal ha en lovfesta rette til et godt, gratis barnehagetilbud som er i tråd med barns og foreldres ønsker. Barnehagene er viktige for barns læring og utvikling og ikke minst et genialt verktøy for integreringen. Bygging og drift av barnehager skal være et offentlig ansvar.

Rødt mener at alle midlene som betales inn til barnehagene skal gå til kvalitet for barn. Vårt mål er at barnehage, som en del av utdanningsløpet, skal være et gratis tilbud, på linje med skolen.

Skolen Horten kommune har som mål å bli best i Vestfold. Dette er et mål Rødt stiller seg bak. For å få til dette må det satses på skolene i kommunen.

Det må bygges moderne skoler for å skape gode lærings og arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Ansatte må gis gode muligheter for etter og videreutdanning. Vi blir ikke best i Vestfold uten å sørge for de beste forutsetningene for våre barn.

Horten kommune må drive en aktiv boligpolitikk som lar lavinntektsfamilier få muligheten til å etablere seg i egen bolig. Startlån og andre statlige midler må benyttes aktivt. Langt flere må få muligheten til å gå fra leie til å eie. Fattigdomsbekjempelse må ikke ses på som et tiltak i rekken av ulike tiltak, men vurderes som en naturlig del av de fleste tiltak. Rødt vil jobbe for at kommunen tar helhetlig og permanent ansvar for å styrke arbeidet mot barnefattigdom. Det handler om både faglig og politisk vilje til å gå inn i et langsiktig og målrettet arbeid, med vilje til å redusere sosiale ulikheter.

Det vil ikke bare kunne finansieres gjennom statlige midler eller frivillighet. Denne satsingen vil koste, men det vil koste lang mer å la være.

Tiltakene i seg selv er heller ikke tilstrekkelig, men det vil bidra på veien til målet om at ingen barn i Horten skal vokse opp i fattigdom.

Godt Valg.

Terje Randem - Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags