Her antyder han at det ligger an til budsjettsprekk for idrettshallen i Lystlunden. Det er helt riktig at det er foreslått en høyere kostnadsramme enn hva som var antydet for to-tre år siden. Dette har imidlertid ikke noe med budsjettsprekk å gjøre.

De første estimatene er aldri helt presise, og innholdet i prosjekter blir ofte endret etter at de første beskrivelsene er utarbeidet. En kvalitetssikret kostnadsramme får en først etter at et prosjekt er ferdig beskrevet og lagt ut på anbud. I etterkant av det vedtas det ett endelig budsjett som utbygger må forhold seg til.

Idretthallprosjektet har også blitt endret. Hallen som er forslått nå er noe større enn ved de første planene. Når vi bygger ny hall bør den tilfredsstille kravene til håndballforbundet, og det er i tillegg planlagt trimrom for den videregående skolen i bygget.

Den største endringen er imidlertid bygging av parkeringshus i kjelleren. Dette er foreslått fordi hallen blir bygd på dagens parkeringsplass, og fordi vi ikke ønsker å bruke annet bakkeareal i Lystlunden til parkering. Flere av de økte utgiftene vil vi imidlertid få dekket inn fra andre. Fylkeskommunen vil betale for trimrommet og halvparten av parkeringskjelleren, mens staten vil bidra med tippemidler. Kjeldsbergs anslag over driftsutgifter stemmer heller ikke.

Eksempelvis så er det ikke tatt med at fylkeskommunen vil leie anlegg i Lystlunden for omtrent to millioner kroner i året. Vi kan aldri garantere at det ikke blir budsjettoverskridelser, men de fem siste årene har vi ikke har hatt noen tilfeller av at store budsjettoverskridelser knyttet til byggeprosjekter. Ved de to største prosjektene, Åsgården skole og Sentrum skole, har det vært mindreforbruk. Åsgården hadde en ramme på 168 millioner, mens det ble brukt 166 millioner. Sentrum hadde opprinnelig en ramme på 220 millioner. Den ble senere redusert til 180 millioner, mens endelig byggeregnskap viste 172 millioner.

Kjeldsberg nevner to andre prosjekter, som det er for tidlig å konkludere i forhold til. Granly skole er ennå ikke ferdigstilt og bygging av natursenteret er ikke påbegynt. Jeg har stor respekt for at det er ulike syn, både på hvor mye vi skal investere i ny hall og om plasseringen. Når vi diskuterer økonomi og budsjetter mener jeg imidlertid at fakta må legges til grunn.

Jeg synes heller ikke en skal så tvil om våre fagfolks evne til å beregne riktige kostnader. De har som sagt truffet bra de senere årene.

Are Karlsen, ordfører