Det som hittil er gjort er en god start. Under byggingen av Kystverkets senter i Fyllinga, ble gamle oljesynder fjernet fra grunnen. Hortenskanalen ble rehabilitert noen år senere.

Da Møringa ble gjort tilgjengelig for publikum ble forurensningen i grunnen tildekket og sikret. Kostnadene har vært i millionklassen, men vil blekne når hovedjobben skal gjøres med å håndtere den massive forurensningen av Indre havn. Prosjektets størrelse gjør at det går langsomt framover, men det går riktig vei.

Under den tidligere batterifabrikken i Fyllinga, derimot, går det lovlig seint. Det ble laget batterier her i årene 1951- 2015, og produksjonen har medført at tomta er forurenset av bly. Siden 2013 har statlige miljømyndigheter og batteriselskapet Exide brevvekslet, uten å komme nærmere en løsning. Pålegg om opprydding er gitt og er blitt bestridt i flere omganger, siste nytt er at Miljødirektoratet avviser Exides påstand om at ryddeordren er grunnlovsstridig. Den nye fristen for opprydding på tomta er 1. juni, leser vi.

Nå er det tid for å la juristene hvile. Blyforbindelsene i jorda under Moloveien-eiendommen ligger tungt og stille. Men ikke helt. Det er en fare, om enn liten, for at blyforurensningen lekker videre ut i vannforsyningen. «…det er mulighet for spredning til ledningsnett, kummer og andre installasjoner i grunnen», som det heter i Miljødirektoratets oppsummering. Denne risikoen må tas på alvor.

 

Det er en 273 sider lang konsulentrapport fra oktober i fjor som ligger bak det fornyede kravet om å rense opp rundt batterifabrikken i Fyllinga. Ned til én meters dyp under selve fabrikken og i tomta rundt, er det så mye bly at jordmassene mange steder klassifiseres som «farlig avfall» som må fjernes og deponeres forskriftsmessig.

Den store og attraktive industritomta er ubrukelig slik grunnforholdene er nå; alle tilløp til anlegg gir risiko for spredning av blyforurensning.

Den gamle batterifabrikken skal etter planen rives, som jo også er påkrevd for å komme til de blyholdige jordmassene som ligger under. Det er en stor jobb og sikkert dyrt. Men verdt det for alle parter. Gevinsten for miljø og sikkerhet er åpenbar, men også for grunneierselskapet Oswo vil det være en investering i framtida. Når miljøjobben er gjort, er eiendommen friskmeldt og åpen for ny utvikling. Sentrale næringstomter i Horten er svært attraktive og etterspurte.

Det er positive signaler fra grunneier og batteriselskap om at jobben med å fjerne miljøgiftene nå skal starte. Det er svært gledelig.