Mennesker med utviklinghemming får ofte ikke velge hva de skal spise, eller med hvem...

Av

NFU Horten lokallag har innspill til kommunens økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022. Det gjelder innsparinger på to millioner kroner per år i alle planens fire år under overskriften: Endringer i tjenesteproduksjonen under punkt om omorganisering bemanning i voksenhabilitering.

DEL

MeningerInnspill til økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022: Vi anser at dette (foreslåtte innsparinger - red. anm.) er uforsvarlig å gjennomføre. Tjenestene gitt av Voksenhabiliteringen skal blant annet sikre mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser et aktivt liv med medbestemmelse og deltakelse på like linje med andre.

Allerede med dagens budsjetter er det begrensninger i livene deres, det er dyrt og vanskelig å dra på ferieturer og de kan ikke være ute så lenge de ønsker om kvelden og mulighetene for aktiviteter utenfor boligen er ofte vanskelig å få gjennomført grunnet for få hjelpere. Retten til å bestemme selv blir ikke ivaretatt. Det tas hensyn til personalressursene i bofellesskapene når det gjelder utforming av tjenestevedtakene. Individuelle tjenester blir med det begrenset og derigjennom mulighetene for aktiviteter ut fra den enkeltes behov og ønsker.

Noen spiser i fellesskapet og de får ofte ikke velge verken hva de skal spise eller med hvem. Dette er i strid med konvensjon om rettigheter til mennesker nedsatt funksjonsevne (CRPD) som Norge har ratifisert. Tjenestene må være tilrettelagte slik at personer med utviklingshemming skal få oppfylt grunnleggende rettigheter, støtte til å utøve selvbestemmelse, sikre deltakelse i samfunnet og ha reell innflytelse i sine liv. Noen har allerede fått forvarsel om at det vil bli endringer i tjenestevedtakene.

Leder av en av boligene har gitt beskjed til Helseservice at det ikke lenger er behov for så mange timer med bistand og heller ikke så stort behov for aktiviteter. Vi vil presisere at økonomi ikke kan brukes for å redusere timer i vedtak. Det er heller ikke lov å endre løpende vedtak til ugunst for den det gjelder med begrunnelse i økonomi. Videre er det i høst flyttet inn i et nytt bofellesskap på Borre hvor de nyinnflyttede ennå ikke har fått tjenestevedtak. Og nytt avlastningstilbud for voksne på Freia skal etableres og investeringen er med i budsjett- og handlingsplan for 2019-2022. Og når blir det innflytting i Åsgårdstrand i boligene der som er under planlegging og er med i investeringsdelen av budsjettet?

Og hva med de to som skal flyttes fra Indre Havn sykehjem og over til Voksenhabiliteringen, følger det med midler fra sykehjemsbudsjettet? Og innslagspunktet for øremerkede midler til særlig ressurskrevende tjenester hvor de ifølge budsjettet regner med reduserte inntekter på tre millioner kroner i året i alle disse fire årene, hvor mye av dette er til tjenester under Voksenhabiliteringen? Så hva vil de reelle innsparingene for Voksenhabiliteringen bli disse fire årene?

Vi viser til «På lik linje» hvor det kom frem at utviklingshemmede blir diskriminert på alle livets områder, det er også andre undersøkelser som underbygger dette. Blant annet landsomfattende tilsyn med tjenestene til utviklingshemmede i 2016 hvor det ble avdekket avvik i nesten 80 prosent av kommunene. Helsetilsynets rapport fra 2017 har tittelen «Det gjelder livet». Hva med kommunens «motto» Hva er viktig for deg? Er det ivaretatt i tjenesteproduksjonen i Voksenhabiliteringen? Personer med utviklingshemming har behov for et løft og en styrking av tjenestene, og ikke en reduksjon.

NFU Horten lokallag støtter vedtaket i Rådet for funksjonshemmede når det gjelder Voksenhabiliteringen: «Voksenhabilitering: Rådet for funksjonshemmede tar sterk avstand fra kutt i budsjettforslaget for Helse- og velferd, i forhold til omorganisering av bemanning i Voksenhabilitering med 2 millioner kroner. Et slikt kutt vil få konsekvenser i forhold til individuelle vedtak, samt behov for aktivitet, utfoldelse og muligheten til å ha reelle valgmuligheter i eget liv. Å redusere antall tjenesteytere vil kunne ha store følger for personer med utviklingshemming og deres muligheter til å få oppfylt sine menneskerettigheter. Rådet forstår det slik at økonomi er årsak til redusert bemanning og dermed reduksjon i tjenestetilbudet til beboere i boliger og bofellesskap. Rådet viser til at kommunen i henhold til lovverket ikke kan bruke økonomi som forklaring og begrunnelse for kutt i tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Kommunen kan heller ikke endre enkeltvedtak om tjenester begrunnet i økonomiske forhold.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags