Vi har et barnevern med høy og riktig kompetanse, men vi kan hele tiden bli bedre

Av

Gjengangeren har et innlegg fra Alf Henriksen om barnevern. Spørsmålene han stiller ble besvart i kommunestyret og er vedlagt her.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.1. Er ordføreren enig i at vi trenger et bedre barnevern med økte krav til utdannelse og kompetanse – i tråd med forslagene i den ferske rapporten fra toppledelsen i Bufdir?

Det er avgjørende at ansatte i barneverntjenesten har høy og riktig kompetanse, da de skal løse krevende og sammensatte oppgaver.

Jeg vil imidlertid påpeke at jeg mener vi har et barnevern med både høy og riktig kompetanse, men vi kan hele tiden bli bedre.

Les Alf Henriksens innlegg her

2. Hva kan sies om kompetansenivået i det lokale barnevern?

Administrasjonen har informert meg om følgende: Barneverntjenesten i Horten har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere og det legges til rette for at de skal utvikle seg faglig. Totalt er i alt 30 ansatte.

De ansatte har alle treåring høyskoleutdannelse, de fleste er barnevernspedagoger og sosionomer. 43 prosent av de ansatte har utdanning utover Bachelor-grad. Barnevernleder og en teamleder har masterutdanning. Barneverntjenesten har en egen opplærings- og kompetanseplan for sine ansatte.

Barneverntjenesten har i 2019 hatt et særlig fokus på å styrke kompetansen til de ansatte. Alle ansatte skal i 2020 delta på Barne- ungdoms og familiedirektoratets tjenestestøtteprogram. Målsettingen er å styrke kvaliteten på Barneverntjenestens arbeid. Barneverntjenesten har i år fem ansatte på ulike videreutdanninger, barnevernfaglig veiledning, 30 Studiepoeng (SP), relasjonskompetanse (30 SP) Master i helse og sosialfaglig arbeid (120 SP), Psykososialt arbeid med barn og unge (60 SP) Spe og småbarns psykiske helse (30 SP). To ansatte har startet på ettårig PYC-utdanning (Parenting young children).

Våren 2020 starter fire ansatte på kurs for å bli sertifiserte COS terapeuter. COS (Circle of security) er et foreldreveiledningstiltak. Barneverntjenesten er også godt i gang med å utvikle et eget opplæringsprogram for nyansatte.

Barneverntjenesten benytter Visma-veilederen, et E-læringsverktøy, for kontinuerlig opplæring av ansatte. I veilederen kommer alle nye lovendringer, forskrifter, høringer og lignende fortløpende. De ansatte skal ta ulike tester i veilederen i løpet av året og leder skal se om tester er bestått. Barneverntjenesten har startet prosess med å engasjere tre barnevernsproffer og en foreldreproff. Dette er ungdommer og voksne som er brukere av barneverntjenesten. Disse skal bistå med råd og tips i forhold til videreutvikling av tjenesten.

Barneverntjenesten er også i ferd med å lage en brukerundersøkelse som brukere av tjenesten skal få mulighet til å delta i slik at vi får kontinuerlige tilbakemeldinger på vårt arbeid. Tilbakemeldingene skal brukes i det videre kvalitetsforberedende arbeidet i tjenesten.

3. Hva vil ordføreren gjøre for å bidra til at det lokale barnevern tilføres økte ressurser og økt kompetanse?

Ressurstilførselen styres av budsjettet som kommunestyret vedtar, og det har vært en positiv utvikling. I 2013 hadde Barneverntjenesten 21,2 årsverk. Nå er det 29,65 årsverk, en økning på 40 prosent. Barneverntjenesten har en bemanning som ligger noe over K13.

4. Er ordføreren enig i at barnevernet bør omorganiseres i tverrfaglige team, med spisskompetanse i vanskelige omsorgsovertagelser, for slik å sikre rettssikkerheten?

Jeg mener at fagpersoner og ikke politikere er best kvalifisert til å avgjøre den interne organiseringen i barnevernstjenesten.

Administrasjonen har imidlertid informert meg om følgende: Barnevernet gjennomførte i 2018 en omorganisering der det ble etablert et tverrfaglig sammensatt tiltaksteam med til sammen syv ansatte. Dette har bidratt til en vesentlig forbedring av arbeidet i de mest komplekse og alvorlige barnevernssakene. Samtidig er Barneverntjenesten opptatt av å ta i bruk nye evidensbaserte metoder på dette feltet og vil endre tiltaksapparatet i tråd med dette.

5. Vil ordføreren ta et initiativ for å muliggjøre at barnevernsarbeidet i Horten kommune evalueres av en ekstern, faglig instans i løpet av første halvår 2020, og at evalueringen med forslag til konkrete forbedringstiltak legges fram til politisk behandling og vedtak høsten samme år?

Barneverntjenesten er opptatt av å være en tjeneste med fokus på kvalitetsarbeid og god internkontroll. Det ble i 2017 gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten. Denne er fulgt opp med tiltak som er iverksatt i barneverntjenesten. Resultater og tiltak er presentert for kontrollutvalget og kommunestyret.

Som et tiltak etter forvaltningsrevisjonen ble det besluttet at kommunen gjennomfører jevnlige stikkprøvekontroller. I 2019 omhandlet stikkprøvekontrollen barns medvirkning i alle faser av barnevernssaken, barnets tillitsperson, evaluering av barnevernssaker, og praksis vedrørende undersøkelsesplaner, undersøkelsesrapporter, tiltaksplaner og fosterhjembesøk.

I 2019 også gjennomført et evalueringsprosjekt av åtte saker som har endt i omsorgsovertakelse. Resultater og tiltak er presentert i HKOF juni 2019. Dette er unikt i barnevernsammenheng i Norge og flere barneverntjenester kommer til Horten for å lære mer om dette. Kontrollutvalget vedtar årlig ulike forvaltningsrevisjoner / evalueringer av kommunale tjenester. Jeg har tillit til at de gjør gode vurderinger av hvilke revisjoner som skal gjennomføres i 2020.

Avslutningsvis vil jeg peke på at vi som politikere skal se kritisk på alle tjenesteområder i kommunen, men vi har også et spesielt ansvar for å fremsnakke tjenestene. Som arbeidsgivere må vi vise tillit til og støtte de ansatte.

LES OGSÅ (+): Barn i Horten trenger fosterhjem

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken