Kommunen har liten kontroll på hvilke barn de private barnehagene velger å tilby plass

FAGFORBUNDET: Den private barnehageeier kan etter noen år selge et bygg, som er nedbetalt med kommunale midler, med betydelig fortjeneste. Det påpeker innsender Aage S. Bekken, som er lokalleder i Fagforbundet i Horten.

FAGFORBUNDET: Den private barnehageeier kan etter noen år selge et bygg, som er nedbetalt med kommunale midler, med betydelig fortjeneste. Det påpeker innsender Aage S. Bekken, som er lokalleder i Fagforbundet i Horten. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan være store fordeler ved å bygge en ny kommunal barnehage i Horten kommune. 

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Horten kommune har planlagt å bygge en ny barnehage, Indre Havneby barnehage, for å erstatte gamle bygg med nye barnehagebygg. Barnehagesektoren utgjør en betydelig andel av kommunens kostnader. Derfor er det viktig å vurdere de økonomiske konsekvensene for kommunen – i tillegg til de faglige. Kvalitativt gode barnehager har stor samfunnsøkonomisk betydning for barns senere skolegang og arbeidsliv.

Først til driftstilskuddet. Fra og med 2016 får private barnehager driftstilskudd som tilsvarer 100 prosent av utgiftsnivået til de kommunale barnehagene i kommunen. Når kommunene må betale like mye til private barnehager i driftstilskudd som utgiftsnivået til de kommunale barnehagene, blir det ikke mindre lønnsomt å etablere flere kommunale barnehager framover. Private familiebarnehager og åpen barnehage tildeles tilskudd etter nasjonale satser fordi Horten kommune ikke har egne barnehager av denne typen, og vi referer her ikke til dem.

Selv om en privat barnehage skulle få lavere driftskostnader enn en kommunal barnehage, vil det kun ha betydning for overskuddet i den private barnehagen. Det påvirker ikke kommunens tilskudd. Kommunen kan kun spare kostnader på barnehagedrift ved å senke kostnader i egne barnehager ved for eksempel å erstatte mindre effektive gamle kommunale barnehager med nye og mer kostnadseffektive barnehager. Nye barnehager kan også bygges med tilpasning til effektiv drift mht. ny bemanningsnorm og pedagognorm som trådte i kraft 1.august 2018.

Det er for øvrig all grunn til å stille kritiske spørsmål til om ikke dagens finansieringssystem bør endres betydelig. Systemet legger stort press på at kommunale barnehager skal drives billigst mulig. Dette kan svekke kvaliteten i barnehagetilbudet. Samtidig er det i barnehageloven i praksis knapt begrensinger på hvor store overskudd kommersielle barnehager kan oppnå ved hjelp av lavere personalkostnader enn i ideelle og kommunale barnehager.

Horten kommune hadde i 2017 vesentlig høyere andel barnehagelærere enn sammenlignbare kommuner (Kostra-gruppe 13), samtidig som kostnad per oppholdstime lå på gjennomsnittet i de samme kommunene. Det viser at Horten kommune er i stand til å drive sine kommunale barnehager effektivt.

Så til kapitaltilskuddet.Kapitaltilskuddet fra kommunen dekker kostnader til investeringene knyttet til barnehagebygg og vil dekke både renter og avskrivninger. Den private barnehageeier kan etter noen år selge et bygg, som er nedbetalt med kommunale midler, med betydelig fortjeneste. Da er det selvsagt klart mer lønnsomt for kommunen å bruke disse pengene til å dekke egne kostnader til å nedbetale egne eide barnehagebygg. Nå er beregningsgrunnlaget blitt den samme ut fra godkjenningsåret til barnehagen, men selv om den private barnehagebygget er nedbetalt, vil de fortsatt motta tilskudd etter nasjonal sats.

Eiendom har i mange år også hatt en stor verdistigning, som gjør at kommunens formue oftest vil stige som følge av investeringer i egne eiendommer – som barnehagebygg. Lånene som gis til bygg av barnehager er meget gunstige Husbanklån.

I tillegg vil både en privat og en kommunal utbygger få en refusjon på om lag 25 prosent av kostnadene til oppføring av selve barnehagebygget ved at merverdiavgiften tilbakeføres fra staten. Om Horten kommune bygger en kommunal barnehage, kan virksomheten selges uten at momsrefusjonen må tilbakebetales til staten etter 10 års drift. Denne momsrefusjonen som kan utgjøre betydelig millionbeløp går kommunen glipp av ved å velge at private aktører bygger en ny barnehage. Men den største gevinsten ligger å kunne selge en barnehage med sikra framtidig inntekter som godkjent barnehage.

Revisjonsselskapet BDO dokumenterer i en rapport fra mai 2018 at det er svært høy lønnsomhet og lav risiko med å drive private barnehager i Norge. De seks største kommersielle barnehagene har en gjennomsnittlig avkastning på oppsamlet egenkapital på 28,3 %. Det er nesten tre ganger høyere enn gjennomsnittet på Oslo Børs i samme periode; 8,4 prosent. Den viktigste årsaken til høy fortjeneste gjelder verdien av å kunne selge barnehagebygg, da framtidige inntekter er sikret ved den kommunale godkjenningen. Vi mener det er positivt at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har uttrykt skepsis til de store overskuddene i kommersielle barnehager.

Bedre styring med barnehagedrift og -opptak er økonomisk viktig.Kommunen har liten kontroll på hvilke barn de private barnehagene velger å tilby plass. Mange kommuner opplever at kommersielle barnehager tilbyr plass til såkalte ikke-rettighetsbarn, det vil si barn som i opptaksåret fyller 1 år etter 1.12. Det gjør at kommunen må betale barnehageplass til 0-åringer som øker kommunens totale utgifter. Det er også et faglig og pedagogisk spørsmål om barn bør tilbys barnehageplass i så tidlig alder.

Kommuner mister også mer styring på opptak av barn med spesielle behov når man ikke har tilstrekkelig med kommunale barnehager. Uansett må kommunen ivareta alle rettigheter til disse barna.

Hvis kommunen må redusere antall barnehageplasser, på grunn av færre barn, vil dette måtte skje i kommunale barnehager fordi de private barnehagene har fått fastsatt et visst antall barn. Utgiftene er fortsatt de samme per barn. Dette vil skape utfordringer for de ansatte i kommunale barnehager, som eventuelt måtte bli overtallige, hvis det blir færre kommunale barnehager å omplasseres til. Til syvende og sist så er det kommunen som sitter med den største risikoen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags