Vestfold og Telemark KrF vil jobbe for høyere lønn i kvinnedominerte yrker og at kvinner får samme muligheter, status og rettigheter som menn i arbeidslivet. Arbeidslivet må legge bedre til rette for at omsorg for egne barn lettere kan kombineres med at omsorgspersonene er yrkesutøvere.

Situasjonen i dag er at mange, særlig familier med hjemmeboende barn, lever i en tidsklemme. Flere kvinner enn menn blir sykmeldt på grunn av stress og utmattelsesdiagnoser, samtidig som de taper lønnskampen.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har blitt mindre de siste årene, men tall fra SSB viser at lønnsgapet fremdeles er betydelig. Når vi sammenligner månedslønn i 2019, omregnet til hele stillinger, tjente kvinner kun 87,6 kroner for hver hundrelapp mennene tjente. I tillegg er kvinnene overrepresentert i deltidsstillinger og underrepresentert i lederstillinger.

Kampen for likestilling i arbeidslivet må altså utkjempes på flere fronter:

Kvinner må gis større mulighet for å gjøre karriere ved å gi større anerkjennelse for foreldrerollen. Det må gis mer fleksible arbeidstidsordninger og utvidede rettigheter til lønnet velferdspermisjon knyttet til omsorg for egne barn. Søndagen må vernes som en felles fridag.

Vi mener det er grunn til å se til Island. De vedtok 8. mars 2017 som første land i verden å innføre en likelønnsstandard innen 2022. Loven omfatter alle bedrifter og offentlige etater med mer enn 25 ansatte. Den Islandske stat sertifiserer den enkelte bedrifts lønnsplan hvert tredje år. De som ikke kan dokumentere at de gir kvinner og menn lik lønn kan få bøter.

Ufrivillig deltid er også en viktig forklaring på lønnsforskjellene. I 2019 var andelen som jobbet deltid blant kvinner 48 pst og menn 26 pst. Offentlig sektor og særlig de kvinnedominerte helse- og omsorgstjenestene knyttet til turnusarbeid er en av hovedforklaringen til denne forskjellen. Det er de siste årene arbeidet målrettet for heltidskultur i mange kommuner. Dette arbeidet viser seg å gå veldig tregt.

Vi mener at kommunene som arbeidsgiver og arbeidstagerne har fått for stort ansvar i dette arbeidet. Her må det systematiske endringer til styrt også fra overordnede myndigheter.

Tiltak som bedrer arbeidssituasjonen for kvinner med omsorg for barn vil i seg selv gjøre det enklere for kvinner å ta større ansvar og bli leder på sin arbeidsplass. I tillegg mener vi at kurs og mentorordninger som dyktiggjør kvinner til lederstillinger og deltagelse i styrer og råd vil bidra til å gi kvinner større mot, positiv forventninger og vilje til lederoppgaver.

I februar inngikk KrF sammen med øvrige regjeringspartier og Frp en avtale som sikrer stortingsflertall for endret pensjonsordning til fordel for unge, deltidsansatte og særlig lavlønte kvinner. Det viser at det er politisk vilje til å gjøre grunnleggende endringer med kvinners økonomiske situasjon i Norge i dag. Tiden er mer enn moden for at det gjøres drastiske grep for å utjevne lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.