Gå til sidens hovedinnhold

Samhandlingsreformen og psykiatriboliger

Artikkelen er over 9 år gammel
min mening

Til Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial ved leder Torild Brække:

Det vises til kommunestyrets flertallsvedtak om ikke å realisere «Prosjekt Prestegata 1-3» forbeholdt mennesker som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten med dobbeltdiagnose innenfor rus og psykiatri, men i stedet finne annet sted for tiltaket.
Prosjektet er et viktig tiltak for å kunne gi et tilbud i tråd med det ansvar kommunen får ved innføringen av samhandlingsreformen i 2012.
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak, notat datert 07.12.2011 fra rådmannen «Konsekvensanalyse – plassering av ny psykiatribolig» framlagt for kommunestyret 12.12.2011, kommunestyre sak 102/11, og allerede gjennomført omorganisering innen psykiatrien i henhold til vedtatt budsjett, ber Horten Arbeiderparti om at det i neste møte i hovedutvalget 06.02.2012 legges fram sak, hvor det framkommer:

1. Hvordan påvirker vedtaket kommunens mulighet til å yte de tjenester nye lovverk og samhandlingsreformen forutsetter innenfor psykiatrien, gjeldende fra 2012?
2. Hvordan påvirker vedtaket den omorganisering som er gjort innen psykiatrien, og kan kommunen løse utfordringen under de nå nye forutsetningene som kommunestyrevedtaket innebærer med hensyn til å levere lovpålagte og forsvarlige tjenester?
3. I prosjektet lå også 12 kontorplasser for ansatte som i dag er plassert midlertidig i dårlige egnede lokaler på Borre. Hvordan vil de ansattes arbeidsvilkår ivaretas slik at kommunen ikke mister verdifull kompetanse i psykiatritjenesten?
4. Hvilke budsjettmessige konsekvenser vil vedtaket i kommunestyret få for tjenesteområdet?
5. Hva er konsekvensen av å skrinlegge et ferdig regulert og prosjektert tiltak for å starte planleggingen et annet sted i kommunen, herunder tilgang på areal, tidsakse med hensyn til prosjektering og regulering, samt de økonomiske konsekvensene, herunder i forhold til allerede gitte statlige midler.
6. Høyres ordfører har på NRK opplyst at kommunen har to gode alternative sentrumsnære tomter – hvor er disse?

Samhandlingsreformer er nær forestående og denne omfatter også psykiatrien. En viktig forutsetning for at vi skal kunne tilby Hortens innbyggere de tjenester som lovverk og reformen forutsetter, er at vi raskt har et tilbud på plass og at vi har et godt og kompetent personale.
Horten 14. desember 2011
Heidi Ørnlo
Horten Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken